Visvergunning

Product informatie

Samenvatting

Om te vissen heeft u een vispas nodig. En op bepaalde plekken in Leiderdorp ook een viskaart.

Voorwaarden

Visvergunning

De gemeente Leiderdorp verleent onder de hieronder vermelde bepalingen vergunning tot het vissen in de wateren binnen de bebouwde kom van Leiderdorp, met uitzondering van:

 • de Dwarswatering

 • de singels in de "Heemtuin" en de zijde van het verlandingsgebied gelegen aan de binnenzijde van het park "De Houtkamp".

  Voor deze vergunning gelden de volgende

  Bepalingen

  Geldigheid

 1. De vergunning is geldig van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

Hengel

 1. Er mag gevist worden met 1 hengel ( kleine vispas ) of 2 hengels ( vispas ) met maximaal drie 1,2 of 3 tandige haken. De hengel ( of in geval van vispas, slechts 1 van de hengels ) mag geaasd zijn met een dood visje of kunstaas groter dan 2,5 cm.

Nachtvissen

 1. In de periode van 1 juni tot en met 31 augustus mag ook in de avond worden gevist.

 2. In de overige maanden is vissen toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

Aassoorten

 1. In de periode van 1 april tot en met de laatste zaterdag van de maand mei is het verboden om te vissen met:

 • worm ( of nabootsingen hiervan )

 • slachtprodukten

 • dood visje

 • een stukje vis of kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen die niet groter zijn dan 2,5 cm

 • gewervelde dieren ( levende vissen, amfibieĆ«n, reptielen, vogels of zoogdieren )

Gesloten seizoenen

 1. Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u zo'n vis in die periode, dan moet u hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten.

Snoek 1 maart tot en met 30 juni

Baars, Snoekbaars, Barbeel, Vlagzalm,

Kopvoorn, Serpeling, Sneep en Winde 1 april tot en met 31 mei

Beekforel, Beekridder en Bronforel 1 oktober tot en met 31 maart

Snoekbaars en Baars 1 april tot en met laatste zaterdag van mei

Zeeforel en Zalm gehele jaar

Minimum maten

 1. De volgende soorten kleiner dan de aangegeven maat dienen te worden teruggezet:

Aal/Paling < 28 cm Barbeel < 30 cm Zeelt < 25 cm

Beekridder < 25 cm Bot < 20 cm Baars < 22 cm

Kopvoorn < 30 cm Rietvoorn < 15 cm Forel < 25 cm

Sneep < 30 cm Snoek < 45 cm Serpeling < 15 cm

Vlagzalm < 35 cm Winde < 30 cm Snoekbaars < 42 cm

 1. De maten dienen gemeten te worden van de punt van de snuit tot het uiteinde van de staartvin.

 2. Indien de vis niet aan de bovenstaande maat voldoet dient deze onmiddellijk in het zelfde water te worden teruggezet.

Overige bepalingen

 1. De vergunninghouder(ster) dient in het bezit te zijn van een ( kleine ) vispas.

 2. De vergunning en de vispas moeten op eerste aanvraag aan de politie of aan de met het beheer van de wateren of de aangrenzende terreinen belaste ambtenaren worden getoond of desgevraagd worden afgegeven.

 3. Het is verboden zich te bevinden tussen beplantingen van terreinen en oevers.

 4. Vanaf bruggen en sluizen mag niet worden gevist.

 5. Het gebruik van kunstmatig gekleurd lokvoer en het vissen of voeren met gekleurde maden is verboden.

 6. Beschadigingen van welke aard ook aan terreinen, oevers en oevervoorzieningen moeten achterwege blijven.

 7. De bevelen en aanwijzingen van de in artikel 11 genoemde personen moeten terstond en volledig worden opgevolgd.

 8. De vergunninghouder(ster) wordt geacht zonder vergunning te vissen, indien hij of zij een der bepalingen in deze vergunning overtreedt of heeft overschreden.

 9. Voor deze vergunning is het op de eerste pagina vermelde bedrag verschuldigd, welk bedrag bij uitreiking is gedaan.

 10. Het is verboden gevangen vis te verkopen

 11. De gevangen vis dient onbeschadigd in het zelfde water te worden teruggezet of indien bestemt voor eigen consumptie, direct te worden gedood.

 12. Het is verboden om op, aan of nabij het viswater meer dan vijftien dode zoetwatervissen ( groter dan 15 cm ) in bezit te hebben.

 13. Het is verboden om zodanig te vissen dat ( water )vogels het aas kunnen grijpen.

 14. Vislijn en ander afval mag niet achtergelaten worden op de visplaats, bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon achter te blijven.

 15. Particuliere oevers en terreinen mogen niet zonder toestemming van de eigenaar te worden betreden ook al heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen.

 16. Het is verboden land te betreden waarop beplantingen en gewassen, of nog te maaien gras staat.

Gang van zaken

De visvergunning (viskaart) vraagt u aan door een afspraak te maken met Burgerzaken of u kunt de vergunning digitaal aanvragen (zie digitale formulieren).

Kosten

8,20

Digitale formulieren