Verklaring onder ede of belofte

Product informatie

Samenvatting

De basisregistratie personen (BRP, voorheen: GBA) mag persoonsgegevens uit officiële brondocumenten opnemen omdat deze gegevens juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn. Als u geen officiële brondocumenten, zoals een geboorteakte of huwelijksakte, kunt leveren, is het mogelijk om bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af te leggen.

Een dergelijke verklaring kan alleen op afspraak worden afgelegd. Zonodig zal een tolk worden ingeschakeld.

Voorwaarden

Als u in redelijkheid geen mogelijkheid heeft om goede brondocumenten te leveren of indien de gemeente dit niet van u kan verlangen, behoort de gemeente gegevens te ontlenen aan een verklaring die u ten overstaan van een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar onder ede of belofte heeft afgelegd, die op schrift is gesteld en door u is ondertekend.

De aanleiding tot het opmaken van een verklaring onder ede kan zijn

  • Uw eerste inschrijving in de BRP.
  • Uw mondelinge of schriftelijke verzoek tot opname van uw gegevens.
  • Een intern gemeentelijk verzoek.

U kunt een verklaring onder ede of belofte slechts eenmaal afleggen.
De gegevens die op grond van deze verklaring worden opgenomen kunnen alleen worden veranderd wanneer u alsnog de officiële documenten overlegt.

Gang van zaken

De gemeente overlegt met u over de inhoud van de verklaring onder ede of belofte.

  • De verklaring wordt door u persoonlijk afgelegd.
  • De verklaring wordt op papier vastgelegd.
  • De verklaring wordt door u ondertekend.

Meenemen

Alle persoonlijke documenten die u in bezit heeft en waaruit het feit of gegeven blijkt.