Stedenbouwkundige plannen van de gemeente, inzage

Product informatie

Samenvatting

Bij de gemeente kunt u inzage krijgen in de vastgestelde stedenbouwkundige plannen. Op deze wijze kunt u zien wat de gemeente van plan is met de inrichting van bebouwd gebied.

Gang van zaken

De gemeente heeft in de hal van het gemeentehuis een aparte ruimte ingericht waar u de stedenbouwkundige plannen kunt inzien.

Achtergrond

De gemeente maakt voor de inrichting van bebouwde (of te bebouwen) gebieden een stedenbouwkundig plan. In dit plan geeft de gemeente de contouren van de geplande bebouwing aan. U kunt hierbij onder meer denken aan het onderscheid in hoogbouw en laagbouw, woongebieden en kantoorruimtes, vrije sectorwoningen en woningen in de sociale huursector. De gemeente legt deze plannen als bestuurlijke voornemens voor aan het bestuur.