Schuldsanering

Product informatie

Samenvatting

Schulden kunnen door meerdere oorzaken ontstaan. Soms is het mogelijk dat u na uitspraak van de rechter binnen een periode van 3 tot 5 jaar een deel van uw schuld aflost. Het overige deel van de schuld wordt kwijtgescholden.

Voorwaarden

De wet kent een vrijwillig en een wettelijk traject. De wettelijke schuldsanering komt pas aan de orde als de vrijwillige schuldhulpverlening niet is gelukt. De vrijwillige schuldhulp is een verplicht voortraject.

Vrijwillige schuldhulp

 • Het is de taak van de gemeente om burgers vrijwillige schuldhulp aan te bieden. De gemeente schakelt hiervoor een erkende organisatie in zoals maatschappelijk werk, de Kredietbank of een budgetbureau.
 • Mogelijk kunt u bij de Gemeentelijke Kredietbank geld lenen om alle schuldeisers ineens af te betalen. Vervolgens moet u de lening inclusief rente - bij de Kredietbank aflossen.

Wettelijke schuldsanering

Als een minnelijke regeling onmogelijk blijkt en alle pogingen tot vrijwillige schuldhulpverlening zijn mislukt, kunt u via de Faillissementswet proberen te zorgen voor een schuldenvrije toekomst via een wettelijke regeling.

Gang van zaken

De gemeente Leiderdorp werkt samen met Stadsbank Leiden.

Vrijwillige schuldhulp

In het vrijwillige traject gaat u proberen een minnelijk akkoord te bereiken met uw schuldeisers. De gemeente bemiddelt voor u.

Wettelijke schuldsanering

 • U kunt het wettelijke traject starten door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De gemeente is u hierbij behulpzaam.
 • In principe vallen alle schulden, met uitzondering van een schuld die is opgebouwd via studiefinanciering, onder de wettelijke schuldsanering.
 • De rechtbank beslist aan de hand van het verzoekschrift en de verklaring van de gemeente binnen enkele weken of u het wettelijke traject kunt doorlopen.
 • Als de rechtbank instemt met het verzoek, stelt de gemeente een saneringsplan vast.
 • Gedurende een periode van meestal 3 jaar dient u een deel van uw inkomen (en bezittingen) af te staan om zoveel mogelijk schulden af te lossen.
 • Uw schuldeisers zijn verplicht aan de sanering mee te werken. Zij zullen hun geld meestal maar ten dele terugkrijgen. Wel houdt de opsteller van het saneringsplan rekening met de belangen van de schuldeisers. Zo kunt u een langere looptijd (maximaal 5 jaar) opgelegd krijgen.
 • De rechter benoemt een bewindvoerder, die er tijdens de sanering op toeziet dat alles volgens afspraak verloopt. De bewindvoerder heeft het recht uw post te openen en kan waardevolle goederen verkopen. Hij zal uw erfstukken, huisraad en persoonlijke bezittingen niet verkopen. Voor sommige handelingen, zoals een lening afsluiten bij vrienden, heeft u toestemming nodig van de bewindvoerder.
 • Tijdens de schuldsanering betaalt u zelf uw vaste lasten.
 • Soms stelt de bewindvoerder een maandelijks bedrag aan leefgeld vast.
 • Als u zich niet aan de afspraken houdt of verkeerde of onvolledige informatie verstrekt, kan de rechter besluiten de Faillissementswet te laten vervallen.
 • Als u huurschulden heeft, dient de rechter zich uit te spreken over de gevolgen van het wettelijke traject op de tenuitvoerlegging van een ontruimingsvonnis.

Meenemen

Voordat u het wettelijke traject kunt ingaan, heeft u een verklaring van de gemeente nodig waaruit blijkt dat vrijwillige schuldsanering is mislukt. De gemeente heeft de bevoegdheid tot afgifte van deze verklaringen overgedragen aan de plaatselijke schuldhulpverleners.