Rioolheffing

Product informatie

Samenvatting

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing (heffing op het gebruik van het riool) verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

Voorwaarden

De gemeente kan rioolheffing opleggen aan

  • De eigenaar van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte.
  • De gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte.
  • Zowel de eigenaar als de gebruiker.

De gemeente kan ervoor kiezen een aanslag rioolheffing aan de eigenaar van het onroerend goed en aan de gebruiker (bijvoorbeeld de huurder). De gemeente maakt dan onderscheid tussen eigenarenkosten en gebruikerskosten. De gemeente gebruikt de eigenarenkosten voor bijvoorbeeld dekking van de aanleg van de riolering, en de gebruikerskosten voor bijvoorbeeld de betaling van de onderhoudskosten.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen rioolheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de heffingsaanslag.

Gang van zaken

In Leiderdorp wordt de rioolheffing in rekening gebracht door het waterbedrijf Oasen.

  • Oasen geeft op de factuur aan binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Oasen, tel. 0182-59 35 30.

  • Als u het niet met de rekening eens bent, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de Heffingsambtenaar. De gemeente zal beoordelen of zij vindt dat uw bezwaar terecht is.

Kosten

Het tarief 2019

De rioolheffing bedraagt per volle m3 eenheid afgevoerd afvalwater direct of indirect afgevoerd op de gemeentelijke riolering € 1,17 (per m3)

Tips

Indien een vertrekkende huisbewoner (bijvoorbeeld een kind dat elders gaat studeren) zich niet laat uitschrijven, blijft de gemeente deze persoon meerekenen bij de bepaling van de rioolheffing. Zorgt u ervoor dat uw kinderen zich laten uitschrijven zodra zij elders op kamers gaan wonen.

Landelijke wetten

Digitale formulieren