Partnerschapsregistratie

Product informatie

Samenvatting

Met de aangifte partnerregistratie geeft u formeel te kennen dat u zich als partners wilt laten registreren. De registratie regelt de wettelijke kant van het samenleven voor partners in de combinaties: m/v, m/m en v/v. U moet vooraf aangifte doen van de voorgenomen partnerschapsregistratie. Dit is te vergelijken met ondertrouw.

Verandering huwelijksvermogensrechtvanaf 1 januari 2018.

Hebben jullie trouwplannen of plannen om het partnerschap te registreren? Dan moeten jullie weten, dat de financiële gevolgen vanaf 1 januari 2018 veranderen.

Situatie tot 1 januari 2018: algehele gemeenschap van goederen

Dat houdt in dat het voorhuwelijkse vermogen thans in de gemeenschap valt, evenals giften en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen. Indien (aanstaande) echtgenoten dit wensen, kunnen zij hun huwelijksgoederenregime anders regelen door het aangaan van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor een beperkte gemeenschap van goederen of een gehele uitsluiting van huwelijksgemeenschap.

Situatie na 31 december 2017:beperkte gemeenschap van goederen

Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen, evenals erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren. Voor mensen die in het huwelijk treden nadat de wet per 1 januari 2018 in werking is getreden, is het wettelijke huwelijksgoederenregime dus vanaf de datum van het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Tot die beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of tezamen staande het huwelijk zijn verkregen en de goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden. Tot de gemeenschap gaan - kort gezegd - ook behoren gezamenlijke schulden van voor het huwelijk, schulden behorend bij goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden en schulden die staande het huwelijk zijn ontstaan. Hierop gelden als uitzondering schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen die door een echtgenoot staande het huwelijk worden verkregen.

Er kan van de beperkte gemeenschap worden afgeweken door het sluiten van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Indien (aanstaande) echtgenoten bijvoorbeeld toch een algehele gemeenschap van goederen willen, kunnen zij dit bij aanvang van het huwelijk (of gedurende het huwelijk) door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden regelen. Voor een schenker of erflater wordt het mogelijk om door middel van een insluitingsclausule te bewerkstelligen dat een schenking of erfenis in de gemeenschap valt.

Het blijft daarom voor (aanstaande) echtgenoten van belang dat zij nadenken over de civielrechtelijke en fiscale gevolgen van hun huwelijk. Dat is nu ook al het geval en wordt straks niet anders.

Voorwaarden

 1. U kunt pas een partnerschap laten registreren als eventuele voorgaande registraties en/of huwelijken formeel zijn ontbonden.
 2. Er mag geen te nauwe bloedverwantschap bestaan.
 3. U kunt een partnerschap laten registreren als u beiden 18 jaar of ouder bent. Bent u (en/of uw partner) 16 of 17 jaar oud, dan heeft u toestemming nodig van uw ouders of uw voogd. Indien de vrouw een kind heeft of een verklaring van een arts kan overleggen waaruit blijkt dat zij zwanger is kan ook een uitzondering worden gemaakt.
 4. Er mag nooit sprake zijn van dwang.
 5. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming van de curator nodig.
 6. Als u en/of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft moet u (of beiden) een verklaring geen schijnhuwelijk afleggen.
 7. Als u beiden een vreemde nationaliteit heeft en beiden geen woonplaats in Nederland heeft, kunt u geen aangifte partnerschapsregistratie doen in Nederland en kan er geen partnerschapsregistratie plaatsvinden.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Veiligheid en Justitie om speciale toestemming vragen.

De gemeente let op de nationaliteit van de aanvragers. Niet alle landen accepteren namelijk partnerschapsregistratie.

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan of u voldoet aan de voorwaarden en of de partnerregistratie niet in strijd zal zijn met de Nederlandse openbare orde. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, is het voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verboden mee te werken aan uw melding van partnerregistratie (zie ook de achtergrondinformatie).

Het niet mogelijk een huwelijk om te zetten in een partnerschapsregistratie.

Gang van zaken

De aangifte van het voornemen tot registratie

 1. Maak een afspraak voor de aangifte in de gemeente waar u zich wilt laten redgisteren. Neem alle noodzakelijke documenten mee naar de afspraak.
 2. Via een formulier meldt u de voorgenomen partnerschapsregistratie en bespreekt u met de ambtenaar van de gemeente de registratiedatum, tijd en eventueel de locatie binnen de gemeente. U geeft 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 3. Als u beiden buiten Nederland woont en tenminste 1 van u heeft de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u aangifte partnerschapsregistratie doen in Den Haag.

Trouwlocaties

Behalve in het gemeentehuis is partnerschapregistratie ook mogelijk in:

Brasserie Park

Van Diepeningenlaan 2

2352 KA Leiderdorp

telefoon 071-58 92 388

http://www.brasseriepark.nl/

Brasserie De Meelfabriek (voormalig restaurant Zijlstroom)

Zijldijk 28

2352 AB Leiderdorp

telefoon 071-54 25 580

http://www.brasseriedemeelfabriek.nl/index.php/Pages/Home.html

De Dorpskerk

Hoofdstraat 19

2351 AA Leiderdorp

telefoon 071-54 14 926

Groene Hart Cruises

Zijldijk 30

2352 AB Leiderdorp

telefoon 071-54 13 183

http://www.partyboot.nl/

De Lindenhof Bed & Breakfast

Achthovenerweg 7

2351 AX Leiderdorp

071 - 541 56 57

www.delindenhofbenb.nl

De Hollandsche Tuyn

Hoofdstraat 24

2351 AK Leiderdorp

071-541 14 64
http://www.dehollandschetuyn.nl/

De gemeentelijke kosten (leges) voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie in het gemeentehuis, Brasserie Park, Brasserie De Meelfabriek, de Dorpskerk, Groene Hart Cruises en De Lindenhof Bed& Breakfast zijn gelijk. U zult wel rekening moeten houden met extra kosten voor het gebruik van Brasserie Park, Brasserie De Meelfabriek, de Dorpskerk, Groene Hart Cruises, De Lindenhof Bed & Breakfast en De Hollandsche Tuyn.

Meenemen

 1. Beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.
 2. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld.
 3. Indien (een van) u beiden vreemdeling is/bent: een verklaring ongehuwdheid.

Kosten

Het tarief van een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie

Bedrag

Maandag om 8.30 uur of 9.00 uur *

kosteloos

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur **

€ 341,45

Zaterdag (in het gemeentehuis alleen tussen 9.00-12.00 uur)**

€ 615,-

Aangewezen dagen en Adv-dagen**

€ 615,-

Buitengewone uren**

€ 615,-

Benoeming Trouwambtenaar (Babs) voor een dag

€ 34,10

Benoeming & beëdiging Trouwambtenaar (Babs) voor een dag

€ 102,35

Getuigen van de gemeente, per getuige

€ 17,40-

Trouwboekje (standaard)

€ 18,85

Trouwboekje (luxe)

€ 37,80

Wijziging reservering partnerschapsregistratie

€ 28,15

* Kosteloze partnerschapsregistraties worden alleen gedaan in het gemeentehuis van Leiderdorp en niet op de externe locaties. Deze mogelijkheid geldt alleen voor inwoners van Leiderdorp

** Deze tarieven gelden ook voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op externe locaties.

Tips

Kosteloos registreren is wettelijk gezien mogelijk. Informatie hierover kunt u bij de gemeente krijgen.

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Andersom is niet mogelijk. In dat geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. U kunt hiervoor terecht in iedere gemeente.

Indien (1 van) u beiden geen onderdaan van de EU is en in Nederland woont, moet u een verklaring van de vreemdelingenpolitie overleggen. Vraag deze op tijd aan!

Digitale formulieren