Onroerende zaak, waardebepaling (WOZ)

Product informatie

Samenvatting

Per 1 januari 2020 zijn een aantal gemeentelijke belastingen met betrekking tot de heffing en invordering en de taxatie in het kader van de Wet WOZ uitbesteed aan de:
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (verder te noemen BSGR), gevestigd aan de Lammenschansweg 144, 2321 JX te Leiden
Postbus 1141, 2302 BC Leiden
Telefoon, 0715256200
 
De aanslagen gemeentelijke belastingen Leiderdorp betreffen de volgende:
OZB, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, precariobelasting, toeristenbelasting en rioolheffing.
Kopieën van aanslagen, adreswijzigingen, verzoek om betalingsregeling, wijziging van uw rekeningnummer intrekken of aanvragen van automatische incasso, verzoeken om kwijtschelding e.d. dient men aan te vragen bij de BSGR, de gemeente Leiderdorp houdt dus geen administratie hiervan meer bij. Op het aanslagbiljet/WOZ-beschikking vindt u verdere informatie.
 
WOZ-beschikking
Voor een kopie WOZ-beschikking, een taxatieverslag of andere informatie omtrent de WOZ, dient u zich ook in verbinding te stellen met de BSGR, de gemeente Leiderdorp houdt hiervan ook geen administratie meer bij. Op het aanslagbiljet/WOZ-beschikking vindt u verdere informatie.
 
Bezwaren
Bezwaar tegen de aanslagen en/of WOZ-beschikking dient u dus ook schriftelijk in te dienen bij de BSGR.

Achtergrond

Wat houdt de WOZ-waarde in?

De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op die datum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

Tips

WOZ waarden openbaar

U kunt de WOZ waarden van onroerende zaken vrij eenvoudig achterhalen via internet. Deze gegevens zijn openbaar. Overige gegevens zoals de naam van de eigenaar en verkoopwaarde is niet openbaar.

U kunt WOZ waarden online opzoeken via het digitale loket van de Landelijke Voorziening WOZ