Onroerende zaak, waardebepaling (WOZ)

Product informatie

Samenvatting

De wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. De WOZ-waarde wordt door verschillende instanties gebruikt.

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de onroerende-zaakbelastingen;

Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing;

Het Rijk gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting.

Gang van zaken

 1. Op het aanslagbiljet van de onroerende-zaakbelasting staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
 2. Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
 3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
 4. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen.

Meenemen

Voor de waardebepaling zelf hoeft u niets te doen of mee te nemen. Indien u het niet eens bent met de uitkomst kunt u bezwaar maken. In dat geval dient u het volgende mee te nemen:

Een verklaring met daarin:

 1. Uw naam en adres.
 2. Adres van het betreffende pand.
 3. De reden van uw bezwaar.
 4. Het nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.

Achtergrond

Wat houdt de WOZ-waarde in?

De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op die datum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

Bepaling WOZ-waarde

 1. De meeste gemeenten huren voor de waardebepaling een taxatiebureau in. Sommige gemeenten voeren de taxaties zelf uit.
 2. Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zoals een garage of een schuur zijn.
 3. Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn maar het zijn woningen die qua ligging, bouw, onderhoudstoestand en dergelijke op elkaar lijken.
 4. Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.

Tips

Taxatieverslag

Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een taxatieverslag. U kunt uiterlijk binnen 6 weken nadat u voor de eerste keer een belastingaanslag binnen krijgt bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen.

WOZ waarden openbaar

U kunt de WOZ waarden van onroerende zaken vrij eenvoudig achterhalen via internet. Deze gegevens zijn openbaar. Overige gegevens zoals de naam van de eigenaar en verkoopwaarde is niet openbaar.

U kunt WOZ waarden online opzoeken via het digitale loket van de Landelijke Voorziening WOZ

Lokale regelgeving