Onroerende-zaakbelasting

Product informatie

Samenvatting

Onroerende-zaakbelasting (OZB) is een belasting die geheven wordt over alle zich binnen de gemeentegrenzen bevindende onroerende zaken. Een onroerende zaak is een woning, bedrijfspand of ander soort gebouw, inclusief de bijbehorende grond. De OZB bestaat uit twee belastingen:

  1. eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen

  2. gebruikersbelasting uitsluitend voor niet-woningen

Voorwaarden

Wat u moet betalen is afhankelijk van de volgende criteria:

1. Waarde van uw pand of woning

De gemeente taxeert uw woning elk jaar. De getaxeerde waarde van uw woning geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen.

2. Gemeentelijke tarieven

De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand en daarmee wordt de jaarlijkse onroerende zaakbelasting voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen terwijl hun pand net zo veel waard is als het uwe.

Gang van zaken

Belastingplicht

De belastingplicht wordt jaarlijks op 1 januari bepaald. Aanwijzing van de belastingplichtige vindt plaats op basis van beleidsregels. U bent belastingplichtig voor de OZB-eigenarenbelasting als u volgens gegevens van het Kadaster op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar was van een woning of niet-woning. U bent belastingplichtig voor de OZB-gebruikersbelasting als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar gebruiker was van een niet-woning.

Tijdstipbelasting, geen teruggaaf bij verkoop of verhuizing

De OZB is een zogenaamde tijdstipbelasting. Dit betekent dat er bij de bepaling van de belastingplicht gebruik wordt gemaakt van een peildatum, namelijk 1 januari van het betreffende belastingjaar. Degene die op dat moment eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak is belastingplichtig voor het hele jaar. Dit houdt in dat bij verkoop of huuropzegging van de onroerende zaak in de loop van het belastingjaar geen teruggaaf van het resterende gedeelte van de OZB wordt verleend.

OZB en WOZ-waarde

De aanslag OZB wordt berekend over de vastgestelde WOZ-waarde van de bij u in eigendom en/of gebruik zijnde onroerende zaak. Deze WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet vermeld. Meer informatie over de WOZ vindt u op de pagina Onroerende zaak, waardebepaling WOZ.

Kwijtschelding

In principe wordt er geen kwijtschelding verleend van de aanslag OZB. Het in eigendom hebben van een onroerende zaak is immers een vorm van vermogen. Toch kunnen er omstandigheden zijn waarbij de OZB wel wordt kwijtgescholden. Meer informatie over dit onderwep vindt u op de pagina Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de aanslag dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar aantekenen. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. In uw bezwaarschrift moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

  • uw naam en adres;

  • het aanslagnummer;

  • de belastingsoort waartegen uw bezwaar zich richt;

  • de reden van uw bezwaar (motivering);

  • uw handtekening (i.v.m. de rechtsgeldigheid);

De Heffingsambtenaar bevestigd schriftelijk de ontvangst van uw bezwaarschrift.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Indien gewenst kunt u schriftelijk om uitstel van betaling van het betwistte bedrag verzoeken. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het item Belastingen, betalingsregeling.

Kosten

 

2020

2019

2018

2017

Eigenaren woningen

0,1409%

0,1522%

0,1570%

0,1677%

Eigenaren niet-woningen

0,3162%

0,3268%

0,3425%

0,3197%

Gebruikers niet-woningen

0,2371%

0,2392%

0,2664%

0,2544%

Tips

Onbewoond ook belast

U verwacht het misschien niet, maar de rechter verstaat onder gebruik naast bewonen ook het laten bouwen van een onroerende zaak. U heeft opdracht gegeven tot de bouwactiviteiten om uiteindelijk een woning of pand te realiseren waarin u kunt wonen of werken. Niemand anders kan op deze manier van uw onroerende zaak gebruik maken. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u wellicht op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar ook een aanslag OZB voor gebruik krijgt opgelegd.

WOZ waarden openbaar

U kunt de WOZ waarden van onroerende zaken vrij eenvoudig achterhalen via internet. Deze gegevens zijn openbaar. Overige gegevens zoals de naam van de eigenaar en verkoopwaarde is niet openbaar.

U kunt WOZ waarden online opzoeken via het digitale loket van de Landelijke Voorziening WOZ. Houd er rekening mee dat nog niet alle gemeenten al zijn aangesloten!