Omgevingsvergunning

Product informatie

Samenvatting

Wilt u bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, water lozen en dergelijke? Wellicht wilt u meerdere van dit soort activiteiten tegelijkertijd verrichten? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt die toestemmingen allen in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

Niet aan alle activiteiten zijn voorwaarden verbonden. Soms heeft u dus helemaal geen toestemming van de overheid nodig. Controleer dit eerst op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het omgevingsloket bij de vergunningcheck.

Indien u wel vergunningplichtig bent dan is op voorhand niet te zeggen aan welke voorwaarden u moet voldoen. De voorwaarden verschillen sterk per activiteit die u wilt verrichten en is tevens afhankelijk van de omstandigheden, zoals:

 • lokale regelgeving
 • bestemmingsplan
 • omvang en aard van de activiteit
 • standpunten van omwonenden
 • en dergelijke

Uitgangspunt van de omgevingsvergunning

Kenmerkend voor de omgevingsvergunning is dat niet de regels of voorwaarden centraal staan maar uw wens. Als u bijvoorbeeld een huis wilt bouwen, dan heeft u te maken met een bestemmingsplan, bouwvoorschriften en regels over de brandveiligheid. Voorheen kreeg u daarvoor aparte vergunningen met elk weer eigen voorwaarden. Met de omgevingsvergunning worden al die voorwaarden afgestemd op de activiteit of combinatie van activiteiten die u wilt verrichten.

Wat kan ik allemaal regelen met een omgevingsvergunning?

U kunt alle activiteiten regelen op het gebied van

 • bouwen en verbouwen (ook van monumenten)
 • slopen
 • maken van een uitrit
 • brandveiligheid, bestemming van een terrein of gebouw
 • milieu (activiteiten die het milieu kunnen belasten)
 • bestemming van grond of gebouw
 • (af)graven van grond
 • kappen van bomen
 • het plaatsen van reclame uitingen (zoals lichtreclamekasten)

Heb ik dan alleen maar één vergunning nodig?

In principe wel. Helaas zijn er enkele uitzonderingen. Zo moet u soms nog wel een aparte melding doen. Dat kan bijvoorbeeld voor komen bij de brandveiligheid van een gebouw. Voor bedrijven is het raadzaam ook via het afwegingsmodel op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu te controleren of ze een milieumelding moeten doen. Bent u er niet zeker van of met de omgevingsvergunning al uw gewenste activiteiten zijn gedekt, neem dan contact op met de gemeente.

Daarnaast kan het wenselijk zijn meerdere omgevingsvergunningen aan te vragen.

Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het mogelijk de activiteiten die niet samenhangend zijn één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen, waarbij de aanvrager bepaalt op welke wijze de fasering plaats vindt. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Gang van zaken

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen.

procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 periodetypen er sprake zal zijn.

Initiatief van aanvraag ligt bij u

Met de omgevingsvergunning kunt u vele overheidsdiensten in één keer afhandelen. De module biedt u de mogelijkheid deze langs te lopen door beantwoording van vragen vanuit uw eigen klantvraag. Toch bepaalt uzelf welke diensten u gaat aanvragen. Het initiatief hiertoe, en dus ook de verantwoordelijkheid hiervoor, blijft bij u.

Meenemen

Welke documenten, tekeningen, foto's en dergelijke u moet hebben verzameld bij de indiening van uw aanvraag verschilt sterk per activiteit die u wilt verrichten. Bij de vraaggeleiding in het omgevingsloket blijkt dat vanzelf. Als het bevoegd gezag behoefte heeft aan aanvullende stukken, dan zullen zij u daarover berichten.

Indien u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een groter bouwwerk (zoals een huis), dan moet u daarvoor een milieuprestatieberekening meenemen. Zie op de website van de Rijksoverheid voor nadere informatie.

Kosten

Bedragen zijn afhankelijk van type vergunning. Terug te vinden in de legesverordening van de gemeente Leiderdorp.

Tips

Regels zijn versoepeld

De mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen zijn verruimd en de regels voor aanbouw zijn versoepeld. U kunt nu het hoofdgebouw vergunningvrij uitbreiden met 4 meter. Het is ook makkelijker gebouwen aan de achterkant van een hoofdgebouw te plaatsen. Denk daarbij aan mantelzorgwoningen. Ook leegstaande gebouwen kunnen eenvoudiger 10 jaar lang in afwijking van het bestemmingsplan worden gebruikt. Denk daarbij aan de ombouw van kantoorpanden naar studentenwoningen.

Contact met de gemeente

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Digitale formulieren