Nederlander worden door naturalisatie

Product informatie

Samenvatting

Woont u langer dan 5 jaar in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Of in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. 

U krijgt dan dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. In sommige gevallen kan dat ook eerder dan 5 jaar.
Woont u nu in de gemeente Leiderdorp? Dan kunt u een verzoek tot naturalisatie indienen bij de gemeente.
Neem hiervoor contact op met Team Burgerzaken via: 071 – 54 58 500,  om een afspraak te maken.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor naturalisatie

 1. U bent 18 jaar of ouder. Of u bent, als u jonger bent dan 18 jaar, getrouwd of getrouwd geweest.

 2. U heeft zich minstens 5 jaar onafgebroken en legaal in Nederland, of in de landen Curacao, Sint Maarten of Aruba, dan wel in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba gevestigd. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen (zie verder op deze pagina).

 3. Er mogen geen bedenkingen bestaan tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland, of de landen Curacao, Sint Maarten of Aruba, dan wel in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 4. U bent ingeburgerd in Nederland. U bent ingeburgerd als u zich redelijk kunt redden met de Nederlandse taal. U moet Nederlands kunnen spreken en begrijpen, zodat u kunt deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Ook moet u zijn opgenomen in de Nederlandse samenleving. Dit houdt o.a. in dat u met slechts één persoon tegelijk gehuwd mag zijn. U bent voldoende ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond (zie het product: inburgering nieuw- en oudkomers in deze catalogus).

 5. Goed gedrag. Er bestaan geen ernstige vermoedens dat u gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden, de volksgezondheid of de veiligheid van het Koninkrijk.

 6. U moet in principe afstand doen van uw huidige nationaliteit.

In de volgende gevallen geldt een andere termijn dan 5 jaar

1. Partners van Nederlanders

Als u ten minste 3 jaar bent gehuwd en/of samenleeft in Nederland en met dezelfde partner, kunt u een verzoek tot naturalisatie indienen.

2. Oud-Nederlanders

Als u de Nederlandse nationaliteit bezat en deze heeft verloren, geldt geen eis om een bepaalde periode in Nederland te hebben gewoond. U kunt uw verzoek vanuit het buitenland indienen.

3. Meer uitzonderingen

Zie voor meer uitzonderingen op de 5 jaarstermijn en op de afstandseis de website van de IND.

Verlaagd tarief

Bent u in het bezit van een vergunning asiel onbepaalde tijd of bent u staatloos (en ook als zodanig opgenomen in de basisadministratie personen (BRP)?
Dan komt u in aanmerking voor een verlaagd tarief van de kosten voor naturalisatie.

De behandeling van een aanvraag om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen vindt uitsluitend plaats op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u 071-5458500.

Gang van zaken

 1. U dient een verzoek in bij de gemeente waar u woont. De gemeente bekijkt of u aan de vereiste criteria voldoet. Zo moet u een inburgeringsexamen afleggen. Dit is nodig om te beoordelen of u voldoende bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.
 2. Zodra de gemeente akkoord gaat met alle ingeleverde documenten en met u heeft gesproken, kunt u de officiële aanvraag tot naturalisatie bij de gemeente indienen.
 3. De gemeente stelt een advies op en zendt dit naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 4. Mede aan de hand van dit advies beslist het ministerie of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te kunnen worden.
 5. Als de beslissing op uw verzoek positief is, draagt het ministerie u voor naturalisatie voor bij Zijne Majesteit de Koning.
 6. U ontvangt bericht over uw verzoek tot naturalisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. U krijgt ook bericht als u niet aan de voorwaarden voldoet en het ministerie uw aanvraag afwijst. Als uw aanvraag is afgewezen, krijgt u uw geld niet terug.
 7. Als u het niet eens bent met de beslissing van het ministerie van Veiligheid en Justitie kunt u bij het ministerie een bezwaarschrift indienen.
 8. Het ministerie moet binnen 1 jaar na indiening over uw naturalisatieaanvraag beslissen. Deze termijn kan maximaal 2-maal met een 0,5 jaar worden verlengd.
 9. Voor het verlenen van het Nederlanderschap is een ceremonie ingesteld, waaraan u verplicht bent deel te nemen. U moet vooraf de 'Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid' ondertekenen en tijdens de ceremonie deze bereidverklaring mondeling erkennen.

De naturalisatie van kinderen

 1. Uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen en bij de gemeente en de Immigratie- en Naturalisatiedienst geregistreerd zijn, naturaliseren onder bepaalde voorwaarden met u mee.
 2. Uw kinderen die niet in Nederland wonen, kunnen niet met u mee naturaliseren.
 3. De gemeente zal het tegelijkertijd naturaliseren van uw minderjarige kinderen met u bespreken.

Naamsvaststelling

Het kan zijn dat bij het verkrijgen van uw Nederlanderschap uw naam moet worden vastgesteld of gewijzigd. U kunt hier ook zelf om verzoeken. Een naamsvaststelling of wijziging kan noodzakelijk zijn in de volgende gevallen

 1. Als u geen achternaam of voornaam heeft.
 2. Als uw naam problemen oplevert in de Nederlandse uitspraak.
 3. Als uw naam een niet-Nederlandse spelling vertoont die moeilijkheden zal opleveren bij de schrijfwijze.
 4. Als u, door uw huwelijk, de naam van uw man heeft gekregen. U kunt uw naam laten wijzigen in uw eigen meisjesnaam.

Meenemen

 1. Uw verblijfsvergunning om aan te tonen dat u onbeperkt in Nederland mag verblijven.
 2. Uw geldige paspoort.
 3. Een origineel afschrift van uw geboorteakte (indien nodig gelegaliseerd en/of geverifieerd) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Of de originele akte vertaald in het Nederlands. U overlegt zowel de vertaling als het origineel.
 4. Als u gehuwd bent, een origineel afschrift van uw huwelijksakte (indien nodig gelegaliseerd en/of geverifieerd) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Of de originele akte vertaald in het Nederlands. U overlegt zowel de vertaling als het origineel.
 5. Indien nodig, een certificaat als bewijs dat u het inburgeringsexamen met succes hebt afgerond, of een ander Nederlands diploma.

Kosten


Naturalisatie enkelvoudig standaard

€ 925,-

Naturalisatie gemeenschappelijk standaard

€ 1181,-

Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd

€ 945,-

Naturalisatie enkelvoudig verlaagd

€ 688,-

Meenaturaliserend minderjarig kind

€ 137,-

Tips

Als u fraude pleegt bij het krijgen van het Nederlanderschap, loopt u het risico dat u het Nederlanderschap direct kwijtraakt. Hierdoor kunt u staatloos worden.