Monument, omgevingsvergunning

Product informatie

Samenvatting

Heeft u een woning of pand dat als monument is aangemerkt? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud of aanpassing van delen van het pand die geen monumentale waarde hebben.

Voorwaarden

Gemeentelijk monument

Het gemeentelijk monument is een onroerend goed (inclusief het perceel) van:

 • algemeen (lokaal) belang door zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap
 • cultuurhistorische waarde.

U hebt hier altijd een vergunning nodig om het monument te slopen, veranderen of te herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt mag niet zonder vergunning. In al deze gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

U mag wel regulier onderhoud plegen zonder een omgevingsvergunning. Te denken valt aan schilderwerk (hoewel u in sommige gevallen rekening moet houden met de originele kleurstelling). Ook mag u wijzigingen aan de binnenkant van het pand doorvoeren zonder omgevingsvergunning, als deze binnenkant geen monumentale waarde heeft.

Gang van zaken

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.

 3. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.

 4. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

 5. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Meenemen

Digitaal meesturen:

 • Het aanvraagformulier omgevingsvergunning

 • Situatietekening schaal 1:1000

 • Plattegrond schaal 1:100 van iedere bouwlaag met maatvoering en de bestemming van de ruimte

 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden schaal 1:100

Kosten

De kosten bedragen € 121,90.

Indien de aanvraag betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedraagt het tarief € 541,05.

Achtergrond

Er zijn 2 verschillende soorten monumenten:

1. Rijksmonument
2. Gemeentelijk monument


Rijksmonument

Een rijksmonument is van algemeen (landelijk) belang door zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of van cultuurhistorische waarde.
U hebt altijd een vergunning nodig voor een Rijksmonument om te slopen, veranderen of te herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt mag niet zonder vergunning.


Gemeentelijk Monument

Leiderdorp heeft een lijst van gemeentelijke monumenten vastgesteld.

U hebt altijd een vergunning nodig om een gemeentelijk monument om te slopen, veranderen of te herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt mag niet zonder vergunning.

Tips

 1. Overleg met uw buren voordat u een aanvraag indient.
 2. Het is aan te raden daarna met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.