Milieu, omgevingsvergunning of -melding

Product informatie

Samenvatting

U start een nieuw bedrijf. U wijzigt uw bestaand bedrijf of breidt deze uit. U heeft dan wellicht een omgevingsvergunning nodig. Het kan ook zijn dat een milieumelding voldoende is.

Voorwaarden

 1. Een omgevingsvergunning is een beschikking van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij de gemeente (of een ander overheidsorgaan) aan de aanvrager (meestal een bedrijf) toestemming verleent om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet milieubeheer.
 2. Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.
 3. Of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, of dat u wellicht met een milieumelding kunt volstaan, kunt u zelf achterhalen door het afwegingsmodel op de website van het ministerie van Milieu en Infrastructuur voor u zelf in te vullen.

Gang van zaken

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Let op! Het kan zijn dat u in het kader van het milieubeheer alleen een melding hoeft doen. Controleer online via het afwegingsmodel op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu of u een melding moet doen. Via dit model kunt u direct online de melding doen als dat nodig is.
 3. Indien het complexe (bouw- of verbouw)activiteiten betreft, kan het zijn dat u zowel een omgevingsvergunning nodig heeft alswel een melding moet doen. Het is raadzaam beide modules te doorlopen.
 4. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 5. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 6. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 7. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 8. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen.

procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure(afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 proceduretypen er sprake zal zijn.

Meenemen

De modules en/of het bevoegd gezag geven aan welke gegevens u moet verstrekken. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

 • uw naam en uw adres
 • het bedrijfsadres
 • de kadastrale aanduiding
 • de ligging van het bedrijf (door middel van duidelijke plattegrondtekeningen)
 • de aard van het bedrijf
 • bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel

Achtergrond

Inperking van milieubelasting

Als u bedrijfsactiviteiten wilt starten of wijzigen, is het belangrijk of die het milieu belasten. Indien hiervan sprake is, dan moet u in uw vergunningaanvraag de gemeente duidelijk maken welke milieumaatregelen u gaat treffen. Voorbeelden van milieumaatregelen zijn het terugdringen van afvalstoffen, emissiebeperkende maatregelen en energiebesparing.

De gemeente kan een aanvraag buiten behandeling laten als de aanvraag niet voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast kan een gemeente, in het belang van de bescherming van het milieu, een vergunning weigeren.

Vooroverleg

Het is belangrijk om vooraf goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Daarmee bereikt u dat de aanvraag zo soepel mogelijk wordt behandeld. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met uw gemeente. Aan het vooroverleg kunnen legeskosten zijn verbonden.

Tips

Tip 1: overleg met de gemeente

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Tip 2: regelgeving wordt soepeler

De komende tijd zal de regelgeving wat soepeler zijn. Dit betekent dat voor sommige activiteiten geen milieuvergunning meer nodig is en een melding volstaat. Dit geldt al voor:

 • ziekenhuizen en overige laboratoria;
 • gieterijen;
 • hondenkennels, volières en dierentuinen;
 • asbestverwijderingsbedrijven;
 • producenten van petfood;
 • spoorwegemplacementen;
 • defensie-inrichtingen;
 • monovergisting van mest;
 • lozingen vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties op het oppervlaktewater

We raden u daarom aan altijd het afwegingsmodel op de website van het ministerie van Milieu en Infrastructuur te raadplegen om te bezien of u een vergunning nodig heeft of dat een melding volstaat.