Leerlingenvervoer

Product informatie

Samenvatting

Uw financiƫle situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. Vandaar dat de gemeente de vervoerskosten van een kind vergoedt tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting (in principe op basis van de kosten van openbaar vervoer).

Voorwaarden

De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaalonderwijs.

 1. Als uw kind zelfstandig (dit geldt alleen voor het speciaal basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs) of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs op meer dan zes kilometer van uw woning ligt. Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs bekostigt de gemeente alleen een vergoeding als de leerling niet zelfstandig kan reizen.

 2. Als de dichtstbijzijnde gewone basisschool op meer dan zes kilometer afstand van uw woning ligt, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.

 3. Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.

 4. Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer. Dit wordt door middel van een keuring door een onafhankelijk adviseur bepaald.

Beperkingen

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiƫle drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat:

 1. De kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen.

Gang van zaken

 1. Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
 2. Bij de gemeente kunt u een schriftelijk verzoek indienen om vergoeding van de kosten. Per schooljaar moet u dat voor 1 juni doen.
 3. De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen acht weken moet de gemeente een besluit nemen.
 4. U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak op vervoer heeft en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
 5. Als u volgens de beschikking recht heeft op vergoeding van openbaar vervoer zal de gemeente aangeven hoe u die kosten bij de gemeente kunt declareren.

Meenemen

 1. In het gemeentehuis zijn standaardaanvraagformulieren beschikbaar.
 2. U levert dit formulier volledig ingevuld met de eventueel gevraagde stukken bij de gemeente in.

Kosten

Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Achtergrond

Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen

 • scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
 • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo): voorheen LOM-, mMLK- en IOBK-scholen;
 • speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra, zoals ZMLK en vso-ZMLK, ZMOK en vso-ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, meervoudig gehandicapten (mg) en vso-mg;
 • voortgezet onderwijs (vo), alleen als er sprake is van structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs(LWOO) en het Praktijkonderwijs(PRO).