Kinderdagopvang

Product informatie

Samenvatting

Werken u en uw partner overdag en heeft u kinderen? Zijn er andere redenen waarom u niet elke dag zelf voor uw kinderen kunt zorgen? De overheid kan u financieel ondersteunen bij de opvang van uw kinderen. Denk hierbij b.v. aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder.

Voorwaarden

De bijdragen van de overheid in de kinderopvang zijn afhankelijk van uw inkomen en het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner.

U komt in aanmerking voor een bijdrage indien u als ouder:

  1. beiden het werk combineert met de verzorging van uw kind (dit geldt ook voor zelfstandigen).

  2. een (re)integratietraject volgt én bijstand heeft, of een uitkering IOAW of IOAZ of een uitkering Algemene nabestaandenwet heeft.

  3. een (re)integratietraject via de gemeente volgt én u geregistreerd staat als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf.

  4. als u inburgeringsplichtig bent (oudkomers en nieuwkomers).

  5. jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft én een opleiding volgt.

  6. student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wsf of Wtos.

U behoort ook tot de doelgroep die recht heeft op een bijdrage in de kosten van kinderopvang als u een (re)integratietraject volgt én een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of Wajong) of WW-uitkering heeft. In dat geval betaalt het UWV mee in de kosten van kinderopvang.
De eigen bijdrage in de kosten van formele kinderopvang, wanneer deze kosten noodzakelijk zijn voor werk, scholing of deelname aan een participatietraject of kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie kunnen door de gemeente in verband met bijzondere bijstandsverlening worden vergoed.'

Wanneer u niet zeker bent of u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u nadere informatie vinden op de website van de Belastingdienst of informeer bij de gemeente, want ook die levert een bijdrage in bijzondere gevallen.

Gang van zaken

  • U bedenkt hoeveel uur per week c.q. per maand u van de opvang gebruik gaat maken.
  • U zoekt een organisatie die kinderopvang biedt. (of u zoekt een gastouder die bij een geregistreerd gastouderbureau is aangesloten) Daar schrijft u uw kind in.
  • U vraagt de bruto prijs per uur per kind.
  • U gaat naar de belastingdienst, afdeling Toeslagen. Hier kunt u de kosten uitrekenen in een rekenvoorbeeld. U heeft hierbij uw loongegevens nodig en die van uw partner. Hieruit volgt een inkomensafhankelijk totaalbedrag. Dit formulier stuurt u (digitaal) naar de belastingdienst.

Meenemen

U heeft het adres nodig van de instelling die de opvang gaat regelen en de financiële gegevens van uzelf en uw partner.

Achtergrond

De wet en de subsidie heeft betrekking op professionele kinderopvang.

Professionele kinderopvang biedt onder andere: pedagogische deskundigheid, aangepaste en hygiënische accommodatie, continuïteit, verzorging, voeding, leeftijdgerichte activiteiten, veiligheid en gezelligheid. Er is allerlei speelgoed aanwezig en volop ruimte om veilig te hollen en te fietsen. Naast het vrije spelen wordt er in een peuterspeelzaal heel wat geknipt, geplakt, gekleid, geverfd, voorgelezen en gezongen.

De groepen bestaan meestal uit 12 tot 15 kinderen die worden begeleid door gediplomeerde leid(st)ers.

Voor gastouders zijn eigen richtlijnen.

Tips

Een bijdrage kan worden verkregen bij de volgende vormen van kinderopvang:

Dagopvang

Dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende 1 of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar (tot en met het moment waarop ze de basisschool verlaten) vóór en na schooltijd en in de vakanties.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag maximaal 4 kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Ouderparticipatiecrèches

Ook ouderparticipatiecrèches, waarin een groep ouders beurtelings hun eigen kinderen opvangt.

Eigen oppas

Ook een particuliere oppas valt onder deze regeling, mits "wit" betaald. Je kan dit ook regelen via een gastouderbureau. Zo kunnen Opa en Oma betaald worden. Meer informatie vindt u bij gastoudersbureau's en de belastingdienst.

Digitale formulieren