Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Product informatie

Samenvatting

U moet de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied melden bij het Kadaster. Deze houdt bij waar welke kabels en leidingen zijn neergelegd. Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling (telecommunicatie, gas, elektriciteit e.d.). Deze moet u apart aanvragen bij de desbetreffende leveranciers.

Voorwaarden

Bovengrondse kabels en leidingen

 1. Bovengrondse kabels en leidingen brengen vrijwel altijd beperkingen mee voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de grond die onder de leidingen ligt.
 2. Het is bijvoorbeeld verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten.
 3. De bouwhoogte onder de straalpaden van telefonie en dergelijke is gelimiteerd.

Ondergrondse kabels en leidingen

 1. Ondergrondse kabels en leidingen hebben een veiligheidszone. Deze is afhankelijk van de aard van de leiding. In deze zones geldt een beperking van de bebouwingsmogelijkheden.
 2. De beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, zoals energiebedrijven en de Gasunie, willen dat de kabels en leidingen uitsluitend worden gelegd in openbaar gebied. Huisaansluitingen zijn hierop de enige uitzondering.

Gang van zaken

Meldingen

Voor melden van het leggen van kabels en leidingen kunt u terecht op de website van het Kadaster.

Bovengrondse leidingen

Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een omgevingsvergunning vereist.

Ondergrondse leidingen

 1. De aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied moet u melden bij de gemeente.

 2. De gemeente coördineert de meldingen. Door de coördinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt.

Meenemen

Verklaring met

 1. De exacte gegevens waar en hoe diep u gaat graven.
 2. De startdatum en duur van de werkzaamheden.

Kosten

In behandelingname 149,25 euro, verhoogd met

voor max 100 m 104,25 euro

voor 100-1000 m 317,25 euro

voor 2500-5000 m 728,25 euro

voor 5000 m en meer 968,25 euro

Achtergrond

Bevoegdheid gemeente bij openbaar net

 1. Indien de te leggen kabel of leiding onderdeel vormt van een openbaar net, dat wil zeggen dat iedereen toegang heeft tot het net, dan moet de gemeente het ingraven van de kabel of leiding gedogen. Het leggen van een kabel kan niet geweigerd worden. De gemeente moet de werkzaamheden wel coördineren. Daarom is er toch een meldingsplicht.
 2. De gemeente mag geen financiële voorwaarden aan haar medewerking verbinden.
 3. De kabelexploitant is verplicht de kosten te dragen van herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld het straatwerk.

Bevoegdheid gemeente in andere gevallen

Als de te leggen kabel geen onderdeel vormt van een openbaar net, is er voor de gemeente geen gedoogplicht. De medewerking van de gemeente is in dit geval niet verplicht en de gemeente kan (financiële) voorwaarden aan haar medewerking stellen.

Tips

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Landelijke wetten

Lokale regelgeving

Digitale formulieren