Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Product informatie

Samenvatting

Bent u 50 jaar of ouder en voor een deel werkloos? Dan komt u na uw uitkering uit de Werkloosheidswet (WW) of Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering.

Dit is een uitkering op (ten minste) het bijstandsniveau. U krijgt de uitkering volgens de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • bent geboren voor 1 januari 1965

  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Daarnaast voldoet u aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

  • U werd op of na uw 50e jaar werkloos maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. Heeft u wel de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) via de Sociale Verzekeringsbank.

  • U kreeg op of na uw 50e jaar recht op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering stopte omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.

  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), een IOAW-uitkering

Gang van zaken

U kunt een IOAW-uitkering online aanvragen bij het UWV via werk.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente Leiden. De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet. En beslist of u een uitkering krijgt.

Heeft u een IOAW-uitkering aangevraagd bij UWV? Geef dit dan binnen 2 werkdagen door aan de gemeente Leiden. Bel 14 071. Pas na uw bericht neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.

Ontvangt u een IOAW-uitkering? Dan gelden de volgende regels:

  • U probeert zo snel mogelijk weer werk te vinden. U heeft een sollicitatieplicht. Deze zijn gelijk aan de inspanningsverplichting van de bijstandsuitkering.

  • Krijgt u werk aangeboden? Dan accepteert u dit. Ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring.

  • Heeft u wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Bijvoorbeeld omdat u werk heeft gevonden, gaat samenwonen of uw woning gaat delen. En kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op uw uitkering? Dan geeft u dat door aan de gemeente Leiden.

  • U bent verplicht deel te nemen aan de bijeenkomst 'Op weg naar werk'.

Verplichtingen niet nakomen

Het is belangrijk dat u uw afspraken nakomt. Doet u dit niet? Dan kan de gemeente Leiden geld terugvragen, de uitkering verlagen of u een boete geven.