Inburgering nieuw- en oudkomers

Product informatie

Samenvatting

Alle vreemdelingen van 16 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die als nieuw- of oudkomer duurzaam in dit land mogen wonen krijgen de inburgeringsplicht. Dit houdt in dat u voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving moet opdoen om in dit land te kunnen functioneren. Met het slagen voor de inburgeringsexamen, voldoet u aan deze plicht.

Voorwaarden

Wat houdt de inburgeringsverplichting in?

 1. U moet zelf voldoende kennis en kunde opdoen van de Nederlandse samenleving om uzelf in dit land te kunnen redden. Belangrijk is dat u de Nederlandse taal leert lezen en schrijven.
 2. De mate waarin u hierin slaagt wordt gemeten met het afleggen van een examen.
 3. U heeft maximaal 3 jaar de gelegenheid het examen te halen.

Voor wie geldt de inburgeringsverplichting?

Alle vreemdelingen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die als nieuw- of oudkomer duurzaam in Nederland mogen verblijven en die:

 • geen Nederlands paspoort hebben
 • Geestelijk bedienaren zijn.

Voor wie geldt deze verplichting niet?

 1. Inburgeringsplichtigen die de naturalisatietoets met goed gevolg hebben afgelegd.
 2. Burgers die afkomstig zijn uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
 3. Burgers met een verblijfsvergunning die:
 • ten minste 8 jaar tijdens de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben gewoond, of
 • over bepaalde diploma's, certificaten of bewijsstukken van een opleiding behaald in het Nederlandstalig onderwijs beschikken

Wie hoeft misschien niet aan deze inburgeringsplicht te voldoen?

Iedere inburgeringsplichtige die:

 • vanwege blijvende lichamelijke en/of geestelijke problemen het examen niet kan afleggen, of
 • het meerdere malen oprecht geprobeerd heeft, maar niet kan slagen.

De gemeente toetst of u hiervoor in aanmerking komt.

Wat gebeurt er als u niet wilt meewerken aan het inburgeringsverplichting?

De Wet Inburgering (Wi) heeft een verplichtend karakter. Als u geen ontheffing en/of vrijstelling heeft gekregen, moet u het examen met goed gevolg afleggen. Als u hieraan niet meewerkt heeft de gemeente sanctiemogelijkheden. Deze sanctiemogelijkheden zijn een middel om u te bewegen het inburgeringsprogramma te doorlopen. Als u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangt, kan de gemeente uw uitkering korten. In andere gevallen legt de gemeente u een boete op.

Inburgeringsplichtig

Bent u inburgeringsplichtig, dan heeft u ook te maken met de volgende regels:

 1. U moet het gehele traject (cursus en examen) zelf betalen. U kunt wel een lening krijgen, maar die moet u terug betalen met rente. Dat geldt niet voor erkende asielzoekers.
 2. U moet ook zelf achterhalen waar u de cursus in uw buurt kunt volgen.
 3. Het examen bestaat uit de onderdelen: kennis Nederlandse samenleving, leesvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid.

Gang van zaken

 1. Indien u in het buitenland woont en een verblijfsvergunning hebt aangevraagd moet u in het land waar u nu woont een inburgeringsexamen afleggen, voordat u naar Nederland kunt komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade!
 2. U kunt via de gemeente informatie krijgen over taallessen en andere inburgeringscursussen om u voor te bereiden op het examen.
 3. U moet uw examen binnen 5 jaar na vaststelling van de inburgeringsplicht met succes hebben afgesloten, anders kunt u een sanctie krijgen.

Meenemen

 1. Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
 2. Een bewijs van uw status als nieuwkomer of oudkomer.
 3. Een bewijs van de burgerservicenummers van u en eventueel uw partner.
 4. Bewijzen over uw opleidings- en arbeidsverleden.
 5. Alle andere persoonlijke documenten die u in uw bezit heeft.

Achtergrond

Nieuwkomer

U bent nieuwkomer als u

 • geen Nederlands paspoort heeft, maar wel een geldige verblijfsvergunning
 • tussen de 16 jaar en pensioengerechtigde leeftijd bent
 • van buiten de Europese Unie komt

Oudkomer

U bent een oudkomer als u

 • geen Nederlands paspoort heeft, maar wel een geldige verblijfsvergunning
 • tussen de 16 jaar en pensioengerechtigde leeftijd bent
 • Tenminste 8 jaar in Nederland heeft gewoond toen u nog leerplichtig was (iedereen tussen de 5 en 17 jaar is in Nederland leerplichtig. Hij of zij moeten dan naar school)
 • U geen diploma's heeft die laten zien dat u de Nederlandse taal en Nederland goed kent

Landelijke wetten