Huwelijk

Product informatie

Samenvatting


Als u wilt trouwen, kunt u dat doen bij de gemeente. U kunt uw huwelijk tevens laten inzegenen in de kerk van uw geloofsovertuiging. Meld uw trouwplannen wel van te voren aan de gemeente. Een huwelijk is mogelijk zowel tussen een man en een vrouw als tussen 2 mensen van gelijk geslacht.

Verandering huwelijksvermogensrechtvanaf 1 januari 2018.

Hebben jullie trouwplannen of plannen om het partnerschap te registreren? Dan moeten jullie weten, dat de financiële gevolgen vanaf 1 januari 2018 veranderen.

Situatie tot 1 januari 2018: algehele gemeenschap van goederen

Dat houdt in dat het voorhuwelijkse vermogen thans in de gemeenschap valt, evenals giften en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen. Indien (aanstaande) echtgenoten dit wensen, kunnen zij hun huwelijksgoederenregime anders regelen door het aangaan van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor een beperkte gemeenschap van goederen of een gehele uitsluiting van huwelijksgemeenschap.

Situatie na 31 december 2017:beperkte gemeenschap van goederen

Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen, evenals erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren. Voor mensen die in het huwelijk treden nadat de wet per 1 januari 2018 in werking is getreden, is het wettelijke huwelijksgoederenregime dus vanaf de datum van het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Tot die beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of tezamen staande het huwelijk zijn verkregen en de goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden. Tot de gemeenschap gaan - kort gezegd - ook behoren gezamenlijke schulden van voor het huwelijk, schulden behorend bij goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden en schulden die staande het huwelijk zijn ontstaan. Hierop gelden als uitzondering schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen die door een echtgenoot staande het huwelijk worden verkregen.

Er kan van de beperkte gemeenschap worden afgeweken door het sluiten van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Indien (aanstaande) echtgenoten bijvoorbeeld toch een algehele gemeenschap van goederen willen, kunnen zij dit bij aanvang van het huwelijk (of gedurende het huwelijk) door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden regelen. Voor een schenker of erflater wordt het mogelijk om door middel van een insluitingsclausule te bewerkstelligen dat een schenking of erfenis in de gemeenschap valt.

Het blijft daarom voor (aanstaande) echtgenoten van belang dat zij nadenken over de civielrechtelijke en fiscale gevolgen van hun huwelijk. Dat is nu ook al het geval en wordt straks niet anders.

Voorwaarden

Om te kunnen trouwen, moeten beide partners huwelijksbevoegd zijn. Dit betekent dat

 1. U kunt trouwen als u beiden 18 jaar of ouder bent.
 2. Voordat u trouwt, moet de betekenis van het huwelijk u duidelijk zijn.
 3. Uw huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen.
 4. U mag geen huwelijk aangaan als u al getrouwd bent. In een aantal voornamelijk islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap.
 5. Als u en/of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft moet u (of beiden) een verklaring geen schijnhuwelijk afleggen.
 6. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming van de curator nodig.
 7. U kunt niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus of met uw eigen ouder.
 8. U kunt ook niet trouwen met een oom, tante neef of nicht.
 9. U kunt niet trouwen met uw geadopteerde kind, broer, zus of adoptieouder. Als er echter geen sprake is van bloedverwantschap kan de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing verlenen.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Veiligheid en Justitie om speciale toestemming vragen.

Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit en geen woonplaats in Nederland heeft, kunt u geen huwelijksaangifte doen in Nederland en kunt u niet in Nederland trouwen.

Polygame huwelijken en huwelijken met minderjarigen worden in Nederland niet erkend.

Gang van zaken


Voordat het huwelijk gesloten kan worden, moet u eerst uw voorgenomen huwelijk melden (ondertrouw). Hierbij doorloopt u de volgende stappen.

 1. U verzamelt de noodzakelijke documenten voor een huwelijk en het meldingsformulier in bij de gemeente waar u gaat trouwen.
 2. U bespreekt de huwelijksdatum, tijd en eventueel de locatie met de gemeente. Tevens geeft u 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 3. U kunt trouwen vanaf 14 dagen na uw huwelijksmelding tot maximaal 1 jaar na uw huwelijksmelding.
 4. Als u beiden buiten Nederland woont en tenminste 1 van u heeft de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u uw voornemen om te gaan trouwen kenbaar maken aan de gemeente Den Haag (gebruik daarvoor het mailadres van de gemeente Den Haag: lt@denhaag.nl).
 5. De huwelijkssluiting bestaat uit de verklaring van het bruidspaar dat zij elkaar aannemen tot echtgenoten en de wettelijke plichten zullen vervullen. De ambtenaar van de burgerlijke stand spreekt vervolgens uit dat het huwelijk is gesloten. Het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar tekenen de huwelijksakte. Daarna ontvangt het bruidspaar eventueel een trouwboekje.

De Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs)

De Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs) voltrekt namens de gemeente het huwelijk of registreert het partnerschap. De buitengewoon ambtenaren van Leiderdorp zijn mensen met uiteenlopende achtergronden en interesses. De Babs neemt ongeveer drie weken voor de huwelijks- of partnerschapsregistratiedatum contact met u op, om een afspraak met u te maken om de gang van zaken rondom de plechtigheid met u door te spreken. Het is mogelijk om een buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand te kiezen voor uw plechtigheid. Om de keuze iets makkelijker te maken, presenteren de buitengewoon ambtenaren zich hier.

Trouwambtenaar voor één dag

Naast de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (Babs) in dienst van de gemeente, is het ook mogelijk om het huwelijk of de partnerschapsregistratie te laten voltrekken door bijvoorbeeld een vriend, familielid of collega. Deze persoon wordt dan namens het College van B&W benoemd als Babs voor één dag en zal ook door de Rechtbank van Den Haag beëdigd worden. Om iemand éénmalig te benoemen tot Babs moet u uiterlijk drie maanden voor de huwelijksdatum een schriftelijke aanvraag indienen bij het Serviceplein, team Burgerzaken. Hieraan zijn kosten verbonden.

De formulieren Verzoek benoeming Trouwambtenaar voor een dag en Verzoek benoeming en beëdiging Trouwambtenaar voor een dag vindt u onder Digitale formulieren.

Trouwlocaties

Behalve in het gemeentehuis is trouwen of partnerschapsregistratie ook mogelijk in:

Brasserie Park

Van Diepeningenlaan 2

2352 KA Leiderdorp

telefoon 071-58 92 388

http://www.brasseriepark.nl/trouwen

Brasserie De Meelfabriek (voormalig restaurant Zijlstroom)

Zijldijk 28

2352 AB Leiderdorp

telefoon 071-54 25 580

http://www.zijlstroom.nl/trouwen

De Dorpskerk

Hoofdstraat 19

2351 AA Leiderdorp

telefoon 071-54 14 926

De Lindenhof Bed & Breakfast

Achthovenerweg 7

2351 AX Leiderdorp

071 - 541 56 57

De Hollandsche Tuyn

Hoofdstraat 24

2351 AK Leiderdorp

071 - 541 14 64

http://www.dehollandschetuyn.nl/

Rederij Van Hulst Groene Hart Cruises

Zijldijk 30

2352 AB Leiderdorp

071 - 250 19 00

https://www.rederijvanhulst.nl/

De gemeentelijke kosten (leges) voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie in het gemeentehuis, Brasserie Park, Brasserie De Meelfabriek, de Dorpskerk, De Lindenhof Bed& Breakfast, De Hollandsche Tuyn en Rederij Van Hulst Groene Hart Cruises zijn gelijk. U zult wel rekening moeten houden met extra kosten voor het gebruik van Brasserie Park, Brasserie De Meelfabriek, de Dorpskerk, De Lindenhof Bed & Breakfast, De Hollandsche Tuyn en Rederij Van Hulst Groene Hart Cruises.

Meenemen

 1. Beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.
 2. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld (paspoort of Nederlandse identiteitskaart).
 3. Indien (1 van) u beiden vreemdeling is/bent: een verklaring van ongehuwdheid.

Kosten

Het tarief van een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie

Bedrag

Maandag om 8.30 uur of 9.00 uur *

kosteloos

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur **

€ 341,45

Zaterdag (in het gemeentehuis alleen tussen 9.00-12.00 uur)**

€ 615,-

Aangewezen dagen en Adv-dagen**

€ 615,-

Buitengewone uren**

€ 615,-

Benoeming Trouwambtenaar (Babs) voor een dag

€ 34,10

Benoeming & beëdiging Trouwambtenaar (Babs) voor een dag

€ 102,35

Getuigen van de gemeente, per getuige

€ 17,40-

Trouwboekje (standaard)

€ 18,85

Trouwboekje (luxe)

€ 37,80

Wijziging reservering huwelijk

€ 28,15

* Kosteloze huwelijken worden alleen voltrokken in het gemeentehuis van Leiderdorp en niet op de externe locaties. Deze mogelijkheid geldt alleen voor inwoners van Leiderdorp

** Deze tarieven gelden ook voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op externe locaties.

Achtergrond

Status van het huwelijk

Een burgerlijk huwelijk is een van rechtswege erkende vereniging tot duurzame levensgemeenschap. Het regelt de juridische kant van het samenleven van 2 mensen. Een huwelijk begint met de huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Uitzonderingen op regels

 1. U doet melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Voor sommige mensen (bijvoorbeeld asielzoekers of mensen die diplomatieke status bezitten) gelden afwijkende regels.

 2. Als u beiden buiten Nederland woont en tenminste 1 van u heeft de Nederlandse nationaliteit dan kunt u uw huwelijksmelding in Den Haag doen.

Tips

Kosteloos trouwen is wettelijk gezien mogelijk. Informatie hierover kunt u bij de gemeente krijgen.

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Andersom is niet mogelijk. In dat geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. U kunt hiervoor terecht in iedere gemeente.

Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken.

Indien (één van) u beiden geen onderdaan van de EU/EEG is en in Nederland woont, moet u een verklaring van de vreemdelingenpolitie overleggen. Vraag deze verklaring op tijd aan!