Hondenbelasting

Product informatie

Samenvatting

Iedere gemeente heeft het wettelijke recht hondenbelasting te heffen. Heeft u 1 of meer honden, dan kan de gemeente u een aanslag opleggen voor hondenbelasting.

Voorwaarden

Als u houder bent van één of meer honden, moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente. Vervolgens vindt registratie hiervan in de belastingadministratie plaats.

In een aantal situaties wordt vrijstelling van de hondenbelasting verleend. De belasting wordt niet geheven voor honden:

 • die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden;

 • die door de Stichting Hulphond Nederland als gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;

 • die verblijven in een hondenasiel;

 • die uitsluiten ter verkoop of aflevering in voorrad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;

 • die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;

 • die door politieambtenaren worden gebezigd bij de uitoefening van hun dienst, mits hiervoor een certificaat als afgericht politiehond kan worden overlegd;

 • die in opleiding zijn voor personen genoemd onder de eerste twee punten.

Gang van zaken

Belastingplicht

De houder van de hond is belastingplichtig voor de hondenbelasting. In de beleidsregels is opgenomen dat degene die belastingplichtig is voor de overige gemeentelijke belastingen tevens belastingplichtig is voor de hondenbelasting, dus ook als een ander lid van het huishouden houder is van de hond. Voor nieuwe hondenbezitters geldt dat de belastingplicht ingaat op de eerste dag van de maand na het doen van aangifte. De hoogte van de hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u houdt. Meer informatie over de tarieven van de hondenbelasting vindt u bij het onderdeel Kosten.

Vermindering

In een aantal gevallen kan vermindering van de aanslag hondenbelasting worden verleend. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het item Belastingen en heffingen, teruggave.

Kwijtschelding

Niet iedere hondenbezitter is voldoende financieel draagkrachtig om de aanslag hondenbelasting te kunnen betalen. In dat geval kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het item Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de aanslag dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar aantekenen. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. In uw bezwaarschrift moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • uw naam en adres;

 • het aanslagnummer;

 • de belastingsoort waartegen uw bezwaar zich richt;

 • de reden van uw bezwaar (motivering);

 • uw handtekening (i.v.m. de rechtsgeldigheid)

De Heffingsambtenaar bevestigd schriftelijk de ontvangst van uw bezwaarschrift. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op het WOZ-portaal.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Indien gewenst kunt u schriftelijk om uitstel van betaling van het betwistte bedrag verzoeken. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het item Belastingen, betalingsregeling.

Kosten

De tarieven zien er als volgt uit (op jaarbasis):

2019

2018

2017

Eerste hond

€ 60,86

€ 89,07

€ 87,33

Tweede hond

€ 106,22

€ 155,45

€152,41

Iedere hond boven het aantal van twee

€ 153,43

€ 224,54

€ 220,14

Kennel*

€ 360,68

€ 527,83

€ 517,49

Voorbeeld

Als u twee honden heeft, wordt u aangeslagen voor een bedrag van € 167,08 (voor de eerste hond € 60,86 en de tweede hond € 106,22).

* Het kenneltarief wordt alleen gehanteerd indien het hondenkennel is ingeschreven bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Achtergrond

De gemeente kan de ontvangsten geheel ten goede laten komen aan het hondenbeleid, maar is hiertoe niet verplicht. Ze kan er ook voor kiezen de inkomsten (gedeeltelijk) voor andere doeleinden te gebruiken.

Tips

Indien u in de loop van het jaar uw hond weg doet of als uw hond overlijdt, heeft u mogelijk recht op vermindering van uw aanslag. Dit kunt u meestal op een formulier van de gemeente aangeven. De gemeente zal vervolgens beoordelen of zij uw aanslag vermindert. De gemeente heeft het recht om u te vragen een bewijs te leveren waaruit blijkt dat u de hond niet meer houdt.

Meer weten over de regels voor hondenbezitter kijk eens bij Hond en gemak

Waar zijn de losloopgebieden in leiderdorp?: Losloopgebieden

Landelijke wetten

Lokale regelgeving