Hofleverancier, aanvraag

Product informatie

Samenvatting

De titel 'hofleverancier' is een koninklijke onderscheiding in de vorm van een predikaat waardoor men het Koninklijk wapen mag voeren met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier.' Het is een soort visitekaartje waarmee u zich onderscheidt van uw branchegenoten. Deze titel krijgt u dan ook niet zo maar. Let dus op de voorwaarden.

Voorwaarden

Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • Uw onderneming moet ten minste 100 jaar bestaan, 125, 150 etc., bij voorkeur onder dezelfde naam.
  • De ontstaansgeschiedenis moet duidelijk zijn en aantoonbaar.
  • Uw onderneming moet van plaatselijk of regionaal belang zijn temidden van uw branchegenoten.
  • De onderneming moet naast 'vooraanstaand' van onberispelijk gedrag zijn. Onder meer wordt hieronder verstaan dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch vlak.

Alleen de vorst kan het predikaat 'Hofleverancier' verstrekken. Andere leden van het koninklijk huis verlenen u dit recht niet. U krijgt hiermee het recht om deze titel met de toevoeging van "bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" te voeren. Andere aanduidingen of varianten hierop zijn uit den boze.

Gang van zaken

  1. U moet een degelijk en goed onderbouwd verzoek indienen bij de burgemeester van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd.
  2. De burgemeester zendt uw verzoek door naar de Commissaris van de Koning van de provincie waar de betreffende gemeente onder valt.
  3. Voordat de Commissaris een advies geeft start zijn/haar afdeling "kabinet" eerst een grondig onderzoek naar het wel en wee van uw bedrijf. Zo wordt dan uw balans van de afgelopen jaren nagelopen en mag u geen strafblad hebben. Aan zo'n onderzoek verlenen onder meer de arbeidsinspectie, de burgemeester en de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries (voorzover uw branche hieronder valt) hun medewerking.
  4. De Commissaris van de Koning stuurt vervolgens zijn advies naar de particulier secretaris van Zijne Majesteit de Koning. Deze is belast met het beheer van het predikaat. Daarna neemt de koning zelf een beslissing.
  5. Na verlening door de koning reikt de Commissaris van de Koning of de burgemeester u de bij de eretitel behorende oorkonde/predikaat uit. U mag dan aan de buitenwereld kenbaar maken dat u de titel van 'Hofleverancier' mag voeren. Dit doet u door middel van een wapenschild aan de gevel. U mag de afbeelding van het wapen verbinden met uw naam en logo op uw handelscorrespondentie, verpakkingen enzovoort.

Meenemen

U dient te voldoen aan alle randvoorwaarden. Neem alle documenten mee die als bewijs kunnen dienen om uw verzoek te rechtvaardigen.

Tips

Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met:

Stichting Hofleveranciers in Nederland:
Dit is een organisatie die de belangen behartigt van door Z.M. de Koning met het predikaat "Hofleverancier" onderscheiden ondernemingen. Zij tracht ook aan dit recht een bredere bekendheid te geven. De stichting doet dit sedert 1975.

Het adres is:

Postbus 158, 2270 AD Voorburg
telefoon (070) 3876528
e-mail: hofleveranciers.ned@planet.nl