Gedrag, verklaring omtrent gedrag

Product informatie

Samenvatting

De verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt in de volksmond ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. Voor sommige beroepen is een dergelijke verklaring vereist.

Voorwaarden

De verklaring omtrent het gedrag is een verklaring die noodzakelijk kan zijn voor het verkrijgen van een bepaalde vergunning of om in bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) te kunnen worden opgenomen. Ook in sollicitatieprocedures kan, afhankelijk van de vacature, een verklaring omtrent het gedrag een vereiste zijn.

VOG voor bedrijven

In diverse gevallen kan men een (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een VOG te overleggen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie. Op basis van de aanvraag volgt onderzoek naar de rechtspersoon en alle natuurlijke personen met sleutelposities binnen deze rechtspersoon. Dit zijn de bestuurders, maten, vennoten of beheerders. De gegevensverzameling vindt plaats bij onder andere het Centraal Justitieel Documentatieregister, de documentatie vennootschappen en het Openbaar Ministerie. Alle gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

ZZP

Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als u zzp'er bent, is dit wel het geval. Zit u bijvoorbeeld in een maatschap, dan kunt u dit oplossen door de maatschap als belanghebbende in te vullen. U kunt ook het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever laten invullen.

Kinderopvang

Medewerkers in de kinderopvang hebben ook een VOG nodig. Belangrijk is te weten dat medewerkers met een eerder verkregen VOG zullen worden gecontroleerd op strafbare feiten. Is dat het geval, dan bestaat de kans dat u een nieuwe VOG moet aanvragen.

Gang van zaken

 1. U kunt het aanvraagformulier direct downloaden, op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wellicht werkt u of bent u aangesloten bij een organisatie die eHerkenning heeft. Dan kunt u de aanvraag ook direct via internet doen via de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dan hoeft u niet meer naar de gemeente en de kosten zijn wat lager!

Aanvraag via de gemeente

 1. U vraagt persoonlijk of via een gemachtigde een verklaring omtrent gedrag (VOG) in de gemeente aan waar u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 2. U kunt ook een ander machtigen (met een schriftelijke machtiging) dit voor u te doen.
 3. U krijgt het formulier van de werkgever indien de VOG nodig is voor de sollicitatieprocedure. De werkgever zal een deel van het formulier al hebben ingevuld (met name de reden voor de aanvraag).
 4. Als u de VOG nodig heeft bijvoorbeeld voor emigratie, visum of werkvergunning dan is ondertekening door een werkgever of instelling niet altijd mogelijk. In dat geval kan ondertekening achterwege blijven.
 5. Na het indienen van uw verzoek stuurt de gemeente de informatie uit het formulier door naar het COVOG.

Vervolgprocedure

 1. Het COVOG raadpleegt diverse bestanden zoals het justitieel documentatieregister, gegevens die bekend zijn bij de politie en eventueel informatie bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering. Op basis van de verkregen gegevens wordt een beoordeling gemaakt.
 2. Indien u strafbare feiten heeft gepleegd wordt bezien in hoeverre die relevant zijn voor het doel van de aanvraag. Is dat het geval dan wordt een aanvraag geweigerd.
 3. Binnen ongeveer 2 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een besluit genomen. Als dit besluit negatief is, dan ontvangt u een beargumenteerd voornemen tot weigering. Houdt er rekening mee dat de termijn dan kan oplopen tot maximaal 8 weken voor u bericht krijgt.
 4. Indien uw VOG wordt geweigerd, kunt u in bezwaar gaan tegen dit besluit. Lees voor meer informatie op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie onder het kopje: "Wat kan ik doen als ik geen VOG krijg?.
Woonplaats in buitenland

Woont u in het buitenland en staat deze u niet in Nederland ingeschreven als ingezetene in de BRP, dan moet de aanvraag rechtstreeks bij COVOG worden ingediend.
Gelijktijdig met de invoering van de Wet BRP op 6 januari 2014 is artikel 30 lid 1 van de Wet justitiƫle en strafvorderlijke gegevens gewijzigd. Vanaf dat moment (in de praktijk vanaf het moment dat de persoonslijsten zijn overgeheveld naar de RNI) kan een aanvraag niet meer in de laatste woonplaats worden ingediend als men is uitgeschreven.
De aanvraag moet worden gestuurd naar:

emailadres frontdesk.justis@minvenj.nl,

of per post naar:

Justis
T.a.v. Afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag.

De volgende bijlagen moeten worden meegestuurd:

1. een kopie van een betalingsbewijs (Justis accepteert geen cheques of contante betalingen)

2. het volledig ingevulde aanvraagformulier

3. een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs.

De leges moeten worden overgemaakt op rekeningnummer NL47RBOS0569990971 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie/Dienst Justis/COVOG in Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland zijn de volgende gegevens nodig:

IBAN-code NL47RBOS0569990971

BIC-code RBOSNL2A, The Royal Bank of Scotland.

Meenemen

 1. Het ingevuld aanvraagformulier.
 2. Uw geldig legitimatiebewijs.
 3. Een deels door de toekomstig werkgever ingevuld formulier (bij sollicitatieprocedure).
 4. Een machtigingsbrief met een kopie van het legitimatiebewijs van de gemachtigde en uzelf (indien een ander de aanvraag voor u gaat doen).

Als u gaat emigreren, een visum of een buitenlandse werkvergunning aanvraagt dient u een officieel document van de ambassade, consulaat of betreffende werkgever mee te nemen waarop alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

U moet de aanvraag in persoon indienen bij de gemeente (dus niet schriftelijk).

Kosten

De kosten bedragen € 41,35.

Tips

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen gratis VOG's krijgen, maar deze kunnen alleen nog maar digitaal worden aangevraagd. VOG-aanvragen via de gemeente worden namelijk niet meer door de koepelorganisaties of bonden vergoed. Voor meer informatie kunt u verwijzen naar de website van de vereniging NOV of de website van Justis.

Algemene informatie VOG

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) handelt uw aanvraag voor een VOG af. U kunt daar nadere informatie krijgen. U kunt het COVOG bereiken via:

Digitale formulieren