Echtscheiding melden

Product informatie

Samenvatting

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, of door het overlijden van één van de echtelieden. De rechter spreekt een echtscheiding uit op verzoek van een van beiden of op gemeenschappelijk verzoek. Pas na de uitspraak van de rechter kan de gemeente de echtscheiding in het bevolkingsregister (BRP) opnemen.

Voorwaarden

Bij een echtscheiding is de tussenkomst van de rechter noodzakelijk. Bij geregistreerd partnerschap is dat alleen nodig als de partners het niet met elkaar eens zijn.

Gang van zaken

Gehuwd

 1. Voor informatie en advies over echtscheiding kunt u bij een advocaat terecht.
 2. Als u wilt scheiden, geeft u een advocaat opdracht de eis tot echtscheiding aanhangig te maken bij de rechtbank.
 3. De rechter hoort de echtelieden en onderzoekt of er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Regelmatig zijn vermogenskwesties en de toekenning van het gezag over de eventuele kinderen struikelblokken in zo'n proces. Hoe verdeelt u alles, wie krijgt het huis en bij wie blijven de kinderen wonen?
 4. De rechter spreekt de echtscheiding uit, bepaalt de hoogte van de alimentatie en regelt het gezag over de kinderen.
 5. Na de uitspraak verzoekt de advocaat - namens de voormalige echtelieden - schriftelijk de gemeente waar het huwelijk is voltrokken de echtscheiding aldaar in te schrijven in het huwelijksregister. De gemeente kan pas tot inschrijving van de uitspraak overgaan als duidelijk is dat tegen de uitspraak van de rechter geen beroep meer mogelijk is.
 6. Het inschrijvingsverzoek moet binnen 6 maanden worden gedaan nadat de uitspraak definitief is geworden.
 7. Uw huwelijk is pas ontbonden als de echtscheiding is ingeschreven in het huwelijksregister.

Geregistreerd partnerschap

 1. Als beide partners het niet met elkaar eens zijn, vindt de beëindiging van een geregistreerd partnerschap op dezelfde wijze plaats als bij een echtscheiding.
 2. Beëindiging op grond van een gemeenschappelijk verzoek kan zonder tussenkomst van de rechter bij de gemeente plaatsvinden. De gemeente ontvangt hiervoor van de partners een schriftelijke verklaring welke is gedateerd en ondertekend door beide partners en door een of meer advocaten of notarissen, waarin is vermeld dat de partners een overeenkomst omtrent de beëindiging hebben gesloten. De gemeente verzorgt de inschrijving van de verklaring in het register van geregistreerde partnerschappen.
 3. Als er minderjarige kinderen betrokken zijn, verloopt de beëindiging van het geregistreerd partnerschap altijd via de rechter. Voor de afspraken over de kinderen moet dan een ouderschapsplan worden overgelegd.

 4. Het partnerschap is pas ontbonden als de verklaring of de rechterlijke uitspraak is ingeschreven in het register van geregistreerde partnerschappen.

Meenemen

Naar de advocaat

 1. Een afschrift van de huwelijksakte.
 2. Van beide een afschrift van de basisregistratie personen (BRP) met vermelding van de nationaliteit en verblijfsduur.
 3. Afschriften van de geboorteakten van eventuele minderjarige kinderen.

Voor inschrijving van een echtscheiding bij de gemeente

 1. Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
 2. Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
 3. Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig (dit is niet nodig wanneer een schriftelijk verzoek door beide ex-partners wordt ingediend).

Tips

Als u een minimuminkomen of geen inkomen heeft, kunt u bij de gemeente een folder krijgen waarin staat hoe u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation kunt aanvragen. U kunt ook de nodige informatie krijgen op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.