Bouw en verbouw, omgevingsvergunning

Product informatie

Samenvatting

Als u als eigenaar of huurder van een pand of woning wilt gaan (ver)bouwen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Veel kleinere bouwwerken zoals het plaatsen van een prieel zijn vergunningsvrij.

Voorwaarden

Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, is afhankelijk van wat u wilt bouwen. Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Vergunningvrij bouwen

U heeft geen omgevingsvergunning nodig wanneer uw bouwvoornemen geen wezenlijke veranderingen in het aanzicht van de woning tot gevolg heeft. Overigens is het wel makkelijker gebouwen aan de achterkant van een hoofdgebouw te plaatsen. Denk daarbij aan mantelzorgwoningen. Ook leegstaande gebouwen kunnen eenvoudiger 10 jaar lang in afwijking van het bestemmingsplan worden gebruikt. Denk daarbij aan de ombouw van kantoorpanden naar studentenwoningen.

Toets uw bouwwens aan de criteria volgens de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te zien of u wel of niet vergunningplichtig bent!

2. Bouwen met een omgevingsvergunning

Heeft u wel een omgevingsvergunning nodig dan kunt u deze bij hetzelfde omgevingsloket direct digitaal aanvragen.

Bij een vergunningsplichtig bouwwerk toetst het bevoegd gezag uw bouwplannen aan

 1. Het bestemmingsplan.
 2. De gemeentelijke bouwverordening.
 3. Het Bouwbesluit.
 4. De redelijke eisen van welstand (bijvoorbeeld volgens de Welstandsnota).

Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouwing rekening met zaken als kabels en leidingen (telecommunicatie, gas, riool, elektriciteit e.d.). Dit moet u apart aanvragen bij de betreffende leveranciers of instellingen.

Gang van zaken

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U dient wel te beschikken over een DigiD inlogcode (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).

 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.

 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.

 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning toegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier bij de gemeente aan te vragen.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 periodetypen er sprake zal zijn.

Gefaseerde aanvraag

Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het mogelijk de activiteiten één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

Vooroverleg

Hoewel dit vooroverleg in de praktijk al plaats vindt bij meer complexe aanvragen, is dit overleg nu meer geformaliseerd. Dit betekent dat de aanvrager tijdens dit overleg kan bepalen of hij zijn aanvraag alsnog aanpast of intrekt. Het overleg heeft geen juridische status, maar er zijn wel legeskosten aan verbonden.

Over de nut en noodzaak van de hierboven vermelde mogelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeente.

Milieumelding voor bedrijven

Let op! Het kan zijn dat u in het kader van het milieubeheer ook een melding moet doen. Controleer online via het afwegingsmodel op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu of u een melding moet doen. Via dit model kunt u direct online de melding doen als dat nodig is.

Bezwaar en beroep

Tegen alle besluiten omtrent vergunningverlening en ontheffingen kunt u eerst een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Vervolgens kunt u beroep instellen bij de rechtbank, respectievelijk hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meenemen

Afhankelijk van uw aanvraag, 1 of meer tekeningen (van zowel de huidige als de gewenste situatie) met informatie over

 • De plattegrond van iedere verdieping van het bouwwerk.

 • Lengte- en dwarsdoorsneden.

 • Alle gevelaangezichten.

 • Principedetails die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk.

 • Constructieberekeningen.

 • Situatieschets.

 • Mogelijk andere vergunningen die hierop betrekking hebben.

Indien u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een groter bouwwerk (zoals een huis), dan moet u daarvoor een milieuprestatieberekening meenemen. Zie op de website van de Rijksoverheid voor nadere informatie.

Kosten

Afhankelijk van het type omgevingsvergunning en de procedure die daarvoor gevoerd moet worden.

Kosten zijn na te lezen in de Legesverordening van de gemeente.

Achtergrond

Bouwen buiten het bestemmingsplan om (toestemming bestemmingsplan)

Via de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u om een toestemming vragen voor het realiseren van een bouwwerk of een gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kijkt u bij het product: bestemmingsplan, toestemming.

Tips

Vermindering legeskosten

Als u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning intrekt of na afgifte van de vergunning afziet van de bouw, heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vermindering van de legeskosten.

Huurder mag ook (ver)bouwen!

Als huurder kunt u - onder bepaalde omstandigheden - aan uw woning of pand (ver)bouwen. Neem hierover wel vooraf contact op met uw verhuurder!

Voorkom bezwaren

Het is niet uit te sluiten dat uw omgeving of buren minder blij zijn met uw bouwplannen. Als bedenkingen tegen uw plannen worden ingediend, worden deze gewogen bij de boordeling van uw aanvraag. Voorkom teleurstellingen en praat eerst met uw buren en daarna met de gemeente over uw plannen!

Digitale formulieren