Bouw en verbouw, beoordeling op uiterlijk en schoonheid

Product informatie

Samenvatting

Als u wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de welstandscommissie. Welstandseisen zijn eisen die aan het uiterlijk van bouwwerken worden gesteld. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat u wenst te plaatsen op zichzelf of in verhouding tot de omgeving voldoende passend is.

Voorwaarden

De gemeente heeft criteria opgesteld omtrent de redelijke eisen van welstand. Het gaat daarbij om de volgende aspecten

 1. De karakteristiek van de bestaande bebouwing.
 2. De openbare ruimte.
 3. Het landschap.
 4. De stedenbouwkundige context.
 5. Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling.
 6. Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).

Gang van zaken

 1. Nadat u onder meer een bouwschets heeft ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de welstandscommissie. Deze commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan de burgemeester en wethouders.
 2. Is het besluit van de gemeente positief, dan kunt u de omgevingsvergunning aanvragen en vindt vervolgens een beoordeling aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats.

Het college van B&W kan ook zelf een oordeel hierover uitspreken. Dit betekent dat de gemeente niet verplicht is een advies aan de welstandscommissie te vragen.

Meenemen

 1. Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100).
 2. Een situatieschets
 3. foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

Kosten

Afhankelijk van de complete aanvraag omgevingsvergunning.

Tips

Vraag een principeoordeel aan

Indien u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing wilt realiseren, is het verstandig eerst zelf een schets te laten maken van wat u wilt bouwen en deze schets aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principe-oordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren