Bomen kappen

Product informatie

Samenvatting

Wilt u een boom snoeien, verplanten of kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom, of als u een dode boom wilt verwijderen.

Onder een boom wordt verstaan: alle overblijvende houtachtige gewassen. Dus niet alleen gewone bomen, maar ook bijvoorbeeld een conifeer, een hulst of een heel grote heester.

Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Wanneer vergunning nodig?

Gemeentelijke bomen met een diameter van meer dan 15 centimeter, gemeten op 1,30 meter boven de grond, mogen worden verwijderd nadat er een omgevingsvergunning, activiteit kappen, is verleend. Voor particuliere bomen moet er uitsluitend een omgevingsvergunning worden aangevraagd wanneer de boom op een vrij toegankelijke standplaats in de openbare ruimte staat en/of op de ‘Lijst bijzonder waardevolle bomen’ van de gemeente Leiderdorp is opgenomen. Wanneer de veiligheid van een boom niet meer te garanderen is, is dit risico voldoende reden om de boom te kappen. Dit alles in het kader van de zorgplicht.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen vereist de gemeente Leiderdorp dat er een groentoets wordt uitgevoerd. Dit is een ‘Bomen Effect Analyse’ (BEA) die is verbreed naar alle beplantingen. Hierin staat voor al het groen binnen het te ontwikkelen gebied aangegeven welk effect de ruimtelijke ontwikkeling hierop heeft.

Als de gemeente Leiderdorp grond verkoopt, kan de gemeente een instandhoudingsplicht opleggen voor de aanwezige bomen op deze grond. Hiermee verplicht de gemeente de koper om de bomen te onderhouden volgens de geldende richtlijnen en termijnen.

Particuliere boom of boom in openbaar groen?

Wij hebben het over particuliere bomen of houtopstanden als deze in eigendom zijn van een particulier, bijvoorbeeld een burger, stichting of vereniging èn als die niet vrij toegankelijk is. Dit in tegenstelling tot een boom in het openbaar groen. Die boom heeft zijn standplaats in de openbare ruimte en is voor iedereen vrij toegankelijk te benaderen.

Voorwaarden

Het kappen van een boom kan noodzakelijk zijn als:

 1. De boom een gevaar vormt.
 2. Voldaan wordt aan de overlastcriteria zoals beschreven in het bomenbeleidsplan 2017.
 3. Het vanuit het oogpunt van onderhoud wenselijk is dat de boom wordt gekapt (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals

 • Een herplantplicht. De gemeente kan tevens een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting. Als herplanten in redelijkheid op hetzelfde perceel of in de directe omgeving niet mogelijk is, kunt u verzocht worden een bedrag te storten in het Bomenfonds van de gemeente. Voordat het college een dergelijk voorschrift opneemt, dient door de aanvrager van de omgevingsvergunning een taxatie van de herplantwaarde door een taxateur van bomen te worden overgelegd.
 • Aanwijzingen ter bescherming van in, op en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna.
 • Een bezwaartermijn van 6 weken. De verlening van omgevingsvergunningen worden openbaar bekend gemaakt, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De gemeente kan dan alsnog besluiten de vergunning niet te verlenen.

Weigeringsgronden

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning zal de gemeente de belangen bij het in stand houden van de te kappen houtopstand moeten afwegen tegen de belangen bij verwijdering. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt indien bijvoorbeeld de boom dreigt om te waaien.

De redenen op grond waarvan de gemeente een vergunning kan weigeren, zijn

 1. De natuurwaarde van de houtopstand.
 2. De landschappelijke waarde van de houtopstand.
 3. De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
 4. De beeldbepalende waarde van de houtopstand.
 5. De cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
 6. De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Kappen van bossen of hakhoutpercelen

De Wet natuurbescherming, hoofdstuk 4, heeft tot doel om bossen te beschermen. Onder de Wet natuurbescherming vallen bossen die gelegen zijn buiten de bebouwde kom, zoals vastgesteld op grond van de Wet natuurbescherming. Daarbij gaat het om alle beplantingen van bomen die als geheel groter zijn dan 10 are en bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan twintig bomen bestaat. Als de houtopstand hieronder valt, doet u meestal de kapmelding bij uw provincie. Alleen als het een project van nationaal belang is, meldt u het bij de rijksoverheid.

Tips

Indien u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kunnen derden bezwaar tegen de eventuele vergunningverlening indienen. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.

De gemeente heeft een lijst met bijzonder waardevolle bomen. Controleer bij de gemeente eerst of de boom die u wilt kappen op deze lijst staat.

Gang van zaken

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).

 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.

 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.

 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning toegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat vermeld hoe u in bezwaar kunt gaan.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure(afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 proceduretypen er sprake zal zijn.

Meenemen

Informatie over

 1. De soort en het aantal te kappen bomen.
 2. De stamdiameter van de te kappen bomen
 3. Een situatieschets om misverstanden over de exacte boom en de locatie te voorkomen.
 4. De reden voor het kapverzoek.

Alsmede een schriftelijke toestemming van de eigenaar, indien de eigenaar niet zelf de aanvraag doet.

Na de aanvraag kan u aanvullend worden gevraagd:

 1. een voorstel tot herplant van een vervangende boom
 2. een rapport van een deskundige waaruit de noodzaak tot kappen blijkt

Kosten

Per boom € 63,85

per andere houtopstand € 383,10

Achtergrond

De eis van een omgevingsvergunning kan voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening, de Boswet of het bestemmingsplan.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is door de gemeenteraad een regeling opgenomen op grond waarvan het verboden is houtopstanden te kappen. De houtopstand zal meestal een boom zijn, maar kan ook een houtwal zijn. Een houtwal is bijvoorbeeld een lint van struiken en bosjes. Heggen of hagen worden niet gezien als houtwal. Solitaire struiken en heesters worden niet gezien als boom omdat er geen stam gevormd wordt. Struiken en heesters vertakken zich direct boven de grond. De APV beoogt waardevolle houtopstanden te beschermen.

Niet in alle gemeenten zal de regeling voor het kappen van houtopstanden hetzelfde zijn. De bepalingen zullen worden toegespitst op de plaatselijke situatie.

Boswet

De Boswet beoogt het Nederlandse bosareaal en de houtopstanden in stand te houden. In het kader van de Boswet is daarom met name het herplanten van bomen van belang. Door herplanting blijft het bosgebied in stand. De Boswet zondert bepaalde categorieën bomen uit van de gemeentelijke regelgeving, dit betreft o.a. wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, fruitbomen en windschermen langs boomgaarden. Op deze bomen is de APV dus niet van toepassing.

Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen kunnen regelingen worden getroffen ter bescherming van houtopstanden. De regeling in het bestemmingsplan moet aangeven waarom bescherming van een houtopstand vanuit planologisch of stedenbouwkundig oogpunt gewenst is. Bestemmingsplannen worden echter steeds globaler opgesteld. Het treffen van een regeling voor de handhaving van een specifieke houtopstand past niet in het globale bestemmingsplan. Bovendien bestrijkt de regeling in de APV het gehele grondgebied van de gemeente. Bij een bestemmingsplan is dit vrijwel nooit het geval.

Uitzonderingen

In de meeste gevallen zal voor het kappen van een houtopstand of boom een vergunning benodigd zijn op grond van de APV. Dit geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. In de model-APV, de voorbeeldverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, worden onder andere de volgende uitzonderingen op het verbod gemaakt:

 1. Wegbeplantingen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden, beiden voor zover niet bestaand uit niet-geknotte populieren of wilgen.

 2. Vruchtbomen en windschermen rond boomgaarden.

 3. Fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar en bestemd en gekweekt als kerstboom op een hiertoe bestemd terrein.

 4. Kweekgoed.

 5. Houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld.

 6. Houtopstand die geveld wordt krachtens de Plantenziektewet of krachtens aanschrijving van de gemeente.

De eerste 4 uitzonderingen vloeien voort uit de Boswet. In deze gevallen is geen omgevingsvergunning vereist maar moet een melding gedaan worden bij het bureau Laser van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Voor het kappen van alle andere houtopstanden is op grond van de APV een vergunning vereist van de gemeente.