Bodemverontreiniging, sanering

Product informatie

Samenvatting

Heeft u grond in bezit, wilt u een perceel aankopen of heeft u bouwplannen? U kunt dan te maken krijgen met mogelijk vervuilde grond. Bij het aankopen van een perceel of stuk grond krijgt u, via een bodemonderzoek, inzage in de kwaliteit van de grond.

Voorwaarden

Particulieren

Als u een huis koopt of bezit, krijgt u vrijwel nooit te maken met vervuiling van de grond op het betreffende terrein. Alleen als bij bestaande bouw bekend wordt dat de grond is vervuild moet ook een particulier overgaan tot sanering. Maar de meeste vervuilingen op particulier terrein zijn afkomstig van een olietank in de tuin.

Bedrijven en instellingen

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een procedure voor het saneren van verontreinigd bedrijfsterrein. Mogelijke aanleidingen hiervoor zijn:

 1. U wilt een bedrijfsterrein kopen/verkopen, huren/verhuren of (ver)pachten.
 2. U wilt uw bedrijf uitbreiden en u heeft een omgevingsergunning nodig.
 3. U wilt een (milieu)verzekering afsluiten.
 4. Door een brand of een ander ongewoon voorval raakt uw grond verontreinigd.
 5. U wordt door de overheid gesommeerd uw bodem te onderzoeken en/of te saneren.
 6. De bank wil bij een kredietaanvraag de waarde van het onderpand weten.
 7. De accountant wil bij de opstelling van de jaarrekening de waarde van uw bedrijfsterrein weten.
 8. U wilt uw oudedagsvoorziening, voorzover die afhankelijk is van de waarde van uw bedrijfsterrein, zeker stellen.

In al deze gevallen is het verstandig en soms verplicht (via de omgevingsvergunning, maar ook de verzekering) om te laten onderzoeken of de bodem van uw bedrijfsterrein verontreinigd is.

De gemeente zal de volgende consequenties aan de uitslag van het onderzoek verbinden.

 1. Wanneer de bodem niet verontreinigd is, kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen.
 2. Wanneer de bodem niet ernstig verontreinigd is (onder de interventiewaarde), kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een omgevingsvergunning verlenen. U moet misschien wel saneren maar hoeft geen saneringsplan te overleggen.
 3. Wanneer de bodem ernstig verontreinigd is (boven de interventiewaarde), zal de gemeente de omgevingsvergunning mogelijk niet verlenen. U moet dan van tevoren een goedgekeurd saneringsplan hebben overlegd. Sanering moet plaatsvinden voordat u met de bouw start en op de manier die de wet voorschrijft. Bij saneringssituaties is de provincie het bevoegd gezag.
 4. Het is mogelijk dat vervuilde grond toch wordt toegestaan op grond van het zogenaamde 'gebiedsspecifieke kader'. Dit houdt in dat de gemeente op bijvoorbeeld een bedrijfsterrein een bepaalde mate van vervuiling toestaat in overeenstemming met het gebruik van de grond (dat is voor bedrijfsterreinen weer anders dan bijvoorbeeld voor een woonomgeving, recreatieterrein of agrarisch gebied). Het is dan eventueel zelfs mogelijk vergelijkbaar vervuilde grond uit het betreffende gebied te verplaatsen naar het betreffend terrein en daar te gebruiken.

Gang van zaken

Wanneer blijkt dat er sprake is van een vorm van bodemverontreiniging die volgens de wet niet mag blijven bestaan, zult u de bodem moeten (laten) saneren.

Dit verplichte onderzoek moet worden uitgevoerd door bodemintermediairs die aan de kwaliteitseisen voldoen (KWALIBO). Onderzoeken die niet voldoen aan de regels kunnen door de gemeente worden geweigerd.

Meenemen

 1. Resultaten van het bodemonderzoek.
 2. Saneringsplan (bij vervuilde grond).

Achtergrond

Vervuiling is gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Een verontreinigd terrein kunt u niet meer voor alle functies gebruiken. Zo kan het voor kinderen gevaarlijk zijn om op een verontreinigd gebied te spelen en kan het ongezond zijn om op verontreinigde grond geteelde groenten te eten. Daarnaast kan ook het grondwater verontreinigd raken waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar kan komen.

Ontstaan van bodemvervuiling

Bodemverontreiniging kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door uw eigen activiteiten, zoals

 1. Het werken met chemische stoffen, oliƫn, andere milieugevaarlijke stoffen en/of zware metalen, die in de bodem terechtkomen.
 2. Het opslaan of storten van (vloei)stoffen of afvalstoffen in de bodem.
 3. Het laten uitstromen van verontreinigd water of slib op of in de bodem.

De bodem kan ook zijn verontreinigd door toedoen van anderen, zoals

 1. Activiteiten die in het verleden op uw bedrijfsterrein hebben plaatsgevonden.
 2. De verspreiding van verontreiniging van uw buren over uw terrein.
 3. Het neerslaan van verontreinigende stoffen uit de lucht.
 4. Verontreinigd oppervlaktewater.

Tips

 1. Als u van plan bent een huis te kopen, vraag dan via de makelaar of de grond schoon is en of er ooit een olietank in de grond is geplaatst.
 2. Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Digitale formulieren