Bijstand verhalen op ex-partners of ouders

Product informatie

Samenvatting

Ontvangt u een uitkering en wordt een deel of de gehele uitkering verhaald op een andere partij, dan spreken we van verhaal van bijstand. Bijstand kan worden verhaald op ouders van een uitkeringsgerechtigde jonger dan 21 jaar of op een voormalige echtgeno(o)t(e) als er sprake is van bijstandsverlening na echtscheiding.

Voorwaarden

Verhaal wegens echtscheiding

 1. In Nederland bestaat een wettelijke onderhoudsplicht. Iedereen moet voor haar of zijn gezin zorgen. Dat wil zeggen voor de echtgenoot of echtgenote en voor de kinderen tot 21 jaar.
 2. Als u uit elkaar gaat, blijft de wettelijke onderhoudsplicht bestaan. Heeft één van u beiden een eigen inkomen en de ander niet, dan zal er in het algemeen alimentatie betaald gaan worden. De rechtbank stelt de alimentatie vast.
 3. De gemeente kan aan een bijstandsuitkering de voorwaarde verbinden dat er alimentatie wordt geëist.
 4. Als de verkregen alimentatie lager is dan de geldende bijstandsnorm, dan vult de gemeente de alimentatie aan.

Niet nakomen van alimentatieplicht

 1. Als de alimentatieplichtige de verplichting aan u niet nakomt, moet u de gemeente hiervan in kennis stellen.
 2. U moet tevens via het LBIO uw alimentatie laten invorderen. De gemeente zal ondertussen uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau.
 3. Is er geen alimentatieplicht opgelegd door de rechter, dan komt u in aanmerking voor een aanvullende uitkering indien uw inkomen onder het bijstandsniveau ligt. De gemeente kan dan zelf besluiten deze aanvulling alsnog bij uw ex-partner in te vorderen.

Verhaal bij ongehuwden

 1. Als u niet gehuwd bent geweest maar heeft samengewoond, blijft wel het recht van de gemeente op verhaal bij de onderhoudsplichtige voor de erkende kinderen. Deze procedure is vergelijkbaar met de hierboven beschreven procedure betreffende echtscheiding.
 2. Als u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), jonger bent dan 21 jaar en zelfstandig woont, gaat de gemeente ervan uit dat uw ouders onderhoudsplichtig zijn. Dit houdt in dat uw ouders moeten bijdragen aan uw aanvullende levensonderhoud.
 3. Er zijn situaties waarbij het niet mogelijk is dat uw ouders bijdragen. De gemeente kan dan aanvullende bijzondere bijstand verstrekken ter aanvulling op uw uitkering. Voordat deze bijstand wordt verstrekt, zal de gemeente eerst onderzoeken of het noodzakelijk is dat u zelfstandig woont of dat u weer bij uw ouders kunt inwonen. De gemeente zal deze aanvullende bijstand proberen te verhalen op uw ouders.

Maximale duur van het recht op verhaal

 1. Het recht van de gemeente op verhaal bij de onderhoudsplichtige duurt maximaal 12 jaar. Deze termijn begint na de inschrijving van het echtscheidingsvonnis in het register van de burgerlijke stand.
 2. Als er tot op heden niet verhaald is, kan binnen de maximale termijn alsnog verhaal worden ingesteld. Dit kan echter niet met terugwerkende kracht.

Verhaal in andere situaties

 1. Als u bijstand ontvangt en net daarvoor een schenking heeft gedaan, kan de gemeente dit bedrag verhalen op degene die van u een schenking heeft ontvangen. Dit gebeurt alleen als u door de schenking in bijstandsbehoeftige omstandigheden bent geraakt. Bijvoorbeeld als u uw spaargeld heeft geschonken zodat u eerder op de bijstand bent aangewezen.
 2. Als u van een uitkeringsgerechtigde een erfenis ontvangt, kan de gemeente de uitkering op uw erfenis verhalen. De bepalingen die gelden voor het vrij te laten vermogen en de vrijlating van vermogen bij krediethypotheek blijven in dat geval veelal van toepassing.

Gang van zaken

Tegen een verhaalbeslissing kunt u geen bezwaar aantekenen.

Meenemen

 1. Echtscheidingsbeschikking.
 2. Alimentatiebeschikking.
 3. Bewijs van schenking(en).
 4. Bewijsstukken van inkomen en vermogen/schulden van uw voormalige partner.

Tips

Voorkom verhaal. Overleg vooraf met de gemeente en toon alle mogelijk relevante documenten. Licht ook uw (ex)partner of ouders (indien u jonger bent dan 21 jaar) in.

Landelijke wetten