Bezwaar en beroep

Product informatie

Samenvatting

Bezwaarschriften

Wilt u informatie over de procedure om een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit van de burgemeester of van het college van burgemeester en wethouders, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat bezwaarschriften van Servicepunt71 op tel. (071) 516 5250.

Geen opschortende werking bij indienen van bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit waartegen bezwaar is gemaakt niet meer geldt. Het besluit blijft van kracht zolang er geen nieuw besluit is genomen.

Voorlopige voorziening

Als het besluit waartegen u bezwaar heeft direct onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan kunt u tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen en het besluit te schorsen. Hier zijn kosten aan verbonden. Meer informatie hierover vindt u op rechtspraak.nl.

Iemand meenemen naar de hoorzitting
U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen. Dit betekent dat een familielid, kennis, deskundige of advocaat u bijstaat. Als iemand u vertegenwoordigt en

u komt zelf niet naar de zitting dan dient uw vertegenwoordiger een schriftelijke machtiging

van u mee te nemen.

Vergoeding van de kosten
U kunt vragen om een tegemoetkoming in de kosten die u tijdens de bezwaarprocedure heeft gemaakt. De gemeente moet een deel van uw kosten vergoeden als u gelijk krijgt en het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt door de gemeente wordt herroepen. Let op! Dit verzoek moet u tijdig indienen voordat er een beslissing op uw bezwaar is genomen. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten geven van een advocaat, een professionele

rechtsbijstandverlener, of de kosten van een getuige of deskundige, als blijkt dat u deze echt nodig heeft gehad.

Contact
Heeft u nog vragen of heeft u iets vergeten, zoals uw telefoonnummer in het bezwaarschrift? Neem dan snel contact op met het secretariaat bezwaarschriften van Servicepunt71. Ook als u niet gehoord

wilt worden neemt u contact op met het secretariaat. Secretariaat bezwaarschriften Servicepunt71

E-mail: bezwarensecretariaat@servicepunt71.nlTelefoon: 071 516 5250

Voorwaarden

Bezwaarschrift

Voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift heeft u geen juridische kennis nodig, zolang u maar zorgt dat duidelijk wordt tegen welk besluit u bezwaar aantekent en wat uw argumenten zijn. Mocht u meer zeker willen zijn over de formulering dan kunt u altijd terecht bij een Rechtswinkel (Juridisch Loket) of eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering.

Beroepschrift

U dient een beroepschrift in, nadat uw bezwaar is afgewezen of als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift. Bent u van plan een beroepsprocedure bij de rechtbank te beginnen, dan is het aan te bevelen raad te vragen aan een advocaat van een Rechtswinkel of eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering. Aan uw beroepschrift worden dezelfde eisen gesteld als aan uw bezwaarschrift. Let u er wel op dat u een omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift geeft en de dagtekening van de uitspraak vermeldt. U kunt ook een kopie van de uitspraak toevoegen.

Overschrijding van de doorlooptijd

Soms staat in de wet binnen welke termijn de overheid moet beslissen als een burger een aanvraag doet of ergens bezwaar tegen maakt. Is er in de wet niets geregeld, dan moet de overheid binnen een redelijke termijn beslissen. Wat een redelijke termijn is, hangt af van het soort beslissing. De overheid moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen. Als dat niet lukt, moet ze per brief laten weten binnen welke termijn ze wel een besluit neemt. Wordt die termijn overschreden, dan kan het zijn dat de overheid een dwangsom moet betalen.

De dwangsom bedraagt € 20 tot € 40 per dag, met een maximum van € 1260.

U kunt een standaard formulier voor de aanvraag van de dwangsom van de site van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties downloaden.

Gang van zaken

Bezwaarschrift

U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Bezwarencommissie

 1. In de meeste gemeenten wordt een onafhankelijke bezwarencommissie ingeschakeld die u hoort en vervolgens een advies uitbrengt.
 2. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwarencommissie.
 3. In de regel duurt het maximaal 12 weken na afloop van de bezwarentermijn voordat u een besluit hierop krijgt. Het kan echter voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken. Dan moet het bestuursorgaan dat u per brief melden voordat de termijn van maximaal 12 weken is overschreden.

Beroepschrift

 1. Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank (de sector bestuursrecht van de Rechtbank) in het rechtsgebied waarbinnen uw gemeente ligt.
 2. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.
 3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
 4. Het beroepsorgaan neemt 16 weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.

Meenemen

Bezwaarschrift

In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres.
 2. De datum.
 3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
 4. Reden van uw bezwaar.
 5. Uw handtekening.
 6. Zo mogelijk een kopie van dit besluit.

Beroepschrift

In een beroepschrift moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres.
 2. De datum.
 3. De reden van beroep.
 4. Uw handtekening.
 5. Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht.
 6. Zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Vereniging, stichting of vennootschap

Ook organisaties (verenigingen, stichtingen en vennootschappen) kunnen in hun belang worden getroffen door besluiten van een gemeentelijk bestuursorgaan. In deze gevallen moet het bezwaarschrift ondertekend zijn door een of meer leden die daartoe bevoegd zijn. Wie dat is (zijn) kan blijken uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur in dat geval een kopie van bijvoorbeeld de statuten mee met het bezwaarschrift.

Tips

Overleg vooraf

Overleg vooraf met de gemeente om te bezien of uw bezwaar kansrijk is en op welke wijze u dit het beste kunt doen. Soms blijken andere opties mogelijk.

Let op bij beroepschrift

Bij een beroepschrift geeft u aan waarom u tegen de beslissing op uw bezwaar bent. U gaat dus niet opnieuw uw bezwaar toelichten.

Landelijke wetten