Bevolkingsadministratie (BRP), verzoek informatie

Product informatie

Samenvatting

Naast uzelf kunnen ook anderen informatie over u krijgen uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP). Te denken valt aan de gemeente zelf en aan instanties die publieke taken uitvoeren. Ook bedrijven en particulieren kunnen beperkte informatie krijgen voor bijvoorbeeld het organiseren van een re√ľnie.

Voorwaarden

Privacybescherming

Of een instantie informatie krijgt, is afhankelijk van de wettelijke regelingen met betrekking tot de privacybescherming.

Overheden

Voor een aantal (semi)overheidsinstanties heeft de minister van Binnenlandse Zaken geregeld dat deze instanties op een geautomatiseerde wijze worden voorzien van persoonsinformatie.

Bedrijven en particulieren

Als bedrijven of particulieren om informatie vragen, speelt het privacyaspect een grotere rol. Op basis van het gemeentelijke privacybeleid is het voor deze informatievragers mogelijk om specifieke persoonsgegevens te verkrijgen.

Gang van zaken

Instanties

Als een instantie een autorisatie heeft gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken, zal de informatieverstrekking grotendeels geautomatiseerd en binnen vaste kaders plaatsvinden.

Bedrijven en particulieren

  1. U kunt, als particulier of namens uw bedrijf, bij de gemeente verzoeken om informatie over personen uit de bevolkingsadministratie schriftelijk indienen. U moet uw verzoek met redenen omkleden.
  2. Een eventuele verstrekking omvat in principe alleen een aantal standaardgegevens, zoals: naam, geboortedatum, adres, woonplaats en eventuele overlijdensdatum.
  3. Gegevens van personen die om geheimhouding van hun persoonsgegevens hebben gevraagd bij de gemeente, worden niet verstrekt.
  4. Persoonsgegevens worden niet telefonisch verstrekt.
  5. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Uw bezwaarschrift richt u binnen 6 weken aan burgemeester en wethouders van de gemeente.

Meenemen

Een schriftelijk verzoek met redenen omkleed.

Achtergrond

De BRP

In de basisregistratie personen (BRP) zijn algemene persoonsgegevens opgenomen van alle inwoners van de gemeente en van mensen die voor hun overlijden of voor hun vertrek naar het buitenland in de gemeente woonden.

Overige bevolkingsadministraties

De gemeente beschikt ook over oude bevolkingsadministraties met opgeslagen archiefgegevens.

Toepassing van de informatie

Informatie uit 1 van deze administraties wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Zo vindt u de persoonsinformatie terug op paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en oproepingskaarten voor de verkiezingen.