Bestemmingsplan, wijzigen

Product informatie

Samenvatting

Wilt u een (bouw)plan realiseren of wilt u een geplande bebouwing juist tegen gaan, dan is het raadzaam om vooraf het bestemmingsplan in te zien. De gemeente kan beoordelen of met een afwijking van dit plan medewerking is te verlenen aan uw verzoek. Is dit niet het geval, vraag dan de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen of te herzien.

Voorwaarden

 • De gemeente stelt een bestemmingsplan op voor het gebied binnen haar gemeentegrenzen.
 • Dit kunnen overigens meerdere plannen zijn voor zowel de bebouwde gebieden als het buitengebied.
 • Het kan ook zijn dat de provincie of het Rijk een bestemmingsplan (inpassingsplan) heeft opgesteld.
 • Iedere belanghebbende kan de gemeenteraad verzoeken een gemeentelijk bestemmingsplan te herzien.
 • Kleinere wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen ook door burgemeester en wethouders worden doorgevoerd.

Gang van zaken

Het vaststellen van een bestemmingsplan

 1. De gemeente heeft een structuurvisie of gaat deze ontwikkelen en maakt op basis daarvan een (ontwerp) bestemmingsplan.
 2. Meestal worden de meningen van de burgers en van andere belangstellenden gepeild. De resultaten kunnen leiden tot aanpassing van de voorstellen.
 3. Vervolgens ligt het ontwerp-bestemmingsplan gedurende 6 weken in het gemeentehuis ter inzage. In Het Leiderdorps Weekblad en op de website www.leiderdorp.nl staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening mondeling of schriftelijk kenbaar maken (zienswijzen).
 4. Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
 5. Binnen 4 weken nadat het plan is vastgesteld, moet de gemeente het plan opnieuw 6 weken ter inzage leggen. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 6. Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

Uitwerkingsplan, wijzigingsplan

 1. Een ontwerp uitwerkings- of wijzigingsplan wordt gepubliceerd. Als belanghebbende (bouwgegadigde, eigenaar, gebruiker van de grond of omwonende) kunt u uw zienswijze indienen.
 2. De gemeente stelt vervolgens het uitwerkings- of wijzigingsplan vast, waarbij de ingebrachte zienswijzen worden betrokken.
 3. Uitwerkings- en wijzigingsplannen moeten worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten (GS). GS betrekt hierbij de ingebrachte zienswijzen.
 4. Daarna wordt het besluit van GS ter inzage op het gemeentehuis gelegd.
 5. Tegen het besluit van GS kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen de weigering om een uitwerking of wijziging vast te stellen staan bezwaar en beroep open.

 1. Op website van de gezamelijke overheden kunt u de actuele bestemmingsplannen raadplegen. Het kan zijn dat voor uw perceel een ouder bestemmingsplan van kracht is, neem dan contact op met de gemeente.
 2. Als uw plan niet past binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente.
 3. Om de haalbaarheid van uw plan te laten beoordelen kunt u een principeverzoek indienen.
 4. Het college van burgemeester en wethouders doet een principe-uitspraak over uw plan. Hieruit blijkt of de gemeente bereid is medewerking aan uw initiatief te verlenen en zo ja welke voorwaarden hieraan gesteld worden.

Meenemen

U stuurt een brief met daarin uw beargumenteerde verzoek. Het is raadzaam tevens schetsen of tekeningen mee te nemen of mee te sturen over:

 1. De huidige situatie.
 2. Uw mogelijke bouwplannen.

Op deze wijze kan worden bezien of uw verzoek tot bouwen past binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan.

Reacties

Verzoeken tot wijziging kunnen dus leiden tot verandering van het bestemmingsplan. Indien u het niet eens bent met de voorgenomen aanpassingen in het bestemmingsplan, dan dient u uw reactie met argumenten te onderbouwen en deze schriftelijk in te dienen bij de gemeente (inclusief naam, adres, datum en handtekening).

Kosten

(zonder verdere activiteiten)

Vaststellen plan 2466,05 euro

Wijzigen plan 1233,00 euro

In combinatie met bouw of andere activiteiten gelden aangepaste tarieven. deze zijn terug te vinden in de legesverordening van de Gemeente Leiderdorp.

Achtergrond

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Het plan bestaat minimaal uit een kaart met de verschillende bestemmingen. Vaak bevat het plan ook bebouwings- en gebruiksregels en een toelichting.

Hoe is het plan opgebouwd?

Soms is een bestemmingsplan globaal van karakter. In zo'n bestemmingsplan is bepaald dat de gemeente binnen bepaalde grenzen het bestemmingsplan uitwerkt of wijzigt. Bij de uitwerking gaat het om detaillering van het bestemmingsplan. In beginsel blijft de hoofdfunctie (zoals woondoeleinden) ongewijzigd en wordt deze uitgewerkt voor bijvoorbeeld diverse woningtypes (vrijstaand, aaneengesloten, gestapeld enzovoort). Bij wijzigingsplannen gaat het om wijziging van de functie, bijvoorbeeld van de bestemming bedrijven naar de bestemming wonen.

Tips

 1. Als u wilt gaan bouwen, doe dan eerst de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevinsgvergunning nodig heeft.
 2. Blijkt daaruit dat u deze vergunning nodig heeft, vraag deze dan direct aan via hetzelde omgevingsloket. Het bevoegd gezag zal het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan automatsich koppelen aan uw aanvraag.
 3. Het bevoegd gezag zal altijd reageren met een ontvangstbevestiging. Het bevoegd gezag kan de gemeente zijn, maar ook een andere overheidsinstantie als de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.

Buitengebied

Woont u in een buitengebied of wilt u hier een woning kopen, dan kan dit belangrijke beperkingen tot gevolg hebben. Zo kunnen bepaalde uitbreidingen niet toegestaan zijn en kan met name de aankoop van een voormalig agrarisch bedrijf problemen opleveren gelet op de strijdigheid van het gebruik met het bestemmingsplan. Dit kan ertoe leiden dat het strijdige gebruik beƫindigd moet worden en u de woning moet verlaten.