Bestemmingsplan, toestemming

Product informatie

Samenvatting

Het bestemmingsplan bepaalt in belangrijke mate wat u met uw huis of grond kunt doen (zoals bijvoorbeeld verbouwen). Past uw gewenste activiteit niet in het bestemmingsplan, dan kunt u met een omgevingsvergunning toestemming vragen om hiervan af te wijken.

Voorwaarden

In welke omstandigheden een toestemming wordt verleend om af te wijken van het bestemmingplan, is moeilijk aan te geven. Dit is afhankelijk van de aard van de afwijking en van het beleid van zowel de gemeente, de provincie of het Rijk.

Gang van zaken

  1. Als u wilt bouwen en u vermoedt dat uw bouwplan of het voorgenomen gebruik niet past binnen het bestemmingsplan, dan controleert u eerst of u een omgevingvergunning nodig heeft. Dat kunt u zelf achterhalen door een vergunningcheck te doen via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
  3. U krijgt na indiening van uw aanvraag altijd een bevestiging van ontvangst van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook een andere overheidsinstantie zoals de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  4. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan zal het bevoegd gezag uw aanvraag automatisch koppelen aan een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan.

Heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar vermoedt u wel dat uw wens in strijd is met het bestemmingsplan, neem dan contact op met de gemeente.

Meenemen

Verklaring over:

  1. De plaats waar de ontheffing voor wordt gevraagd.
  2. De reden.
  3. Aard en omvang van bouwwerk of (bedrijfs)activiteiten.

Eventueel eerder verstrekte omgevingsvergunningen of andere vergunningen die op de aanvraag betrekking hebben.

Kosten

€ 500,00 binnenplanse afwijking,

€ 500,00 kleine buitenplanse afwijking

€ 500,00 tijdelijke afwijking

€ 2800,00 buitenplanse afwijking

€ 1202,70 afwijking exploitatieplan

2441,57 euro afwijking met provinciaal en nationaal belang

585,79 euro afwijking van een voorbereidingsbesluit

Achtergrond

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Het plan bestaat minimaal uit een kaart met de verschillende bestemmingen. Vaak bevat het plan ook voorschriften met bebouwings- en gebruiksregels en een toelichting.

Hoe is het plan opgebouwd?

Soms is een bestemmingsplan globaal van karakter. In zo'n bestemmingsplan is bepaald dat de gemeente binnen bepaalde grenzen het bestemmingsplan uitwerkt of wijzigt. Bij de uitwerking gaat het om detaillering van het bestemmingsplan. In beginsel blijft de hoofdfunctie (zoals woondoeleinden) ongewijzigd en wordt deze uitgewerkt voor bijvoorbeeld diverse woningtypes (vrijstaand, aaneengesloten, gestapeld enzovoort). Bij wijzigingsplannen gaat het om wijziging van de functie, bijvoorbeeld van de bestemming bedrijven naar de bestemming wonen.

Tips

  1. Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het mogelijk de activiteiten één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.
  2. Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.