Bestemmingsplan, tegemoetkoming planschade

Product informatie

Samenvatting

Tegemoetkoming in de planschade is een vergoeding van de gemeente aan iedereen die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.

Voorwaarden

De schade kan bestaan uit onder meer de waardevermindering van onroerende zaken vanwege:

 1. Beperking van woongenot.
 2. Beperking van privacy.
 3. Beperking van vrij uitzicht.
 4. Schaduwwerking door nabije bebouwing.
 5. Onevenredige verkeers- en parkeerhinder.
 6. Belemmerde bereikbaarheid.

Bijzondere voorwaarden

 1. Toekomstige schade, bijvoorbeeld omzetschade en inkomensschade, kan voor tegemoetkoming in aanmerking komen.
 2. Als de schade te voorzien was ten tijde van de aankoop of ingebruikneming van het onroerend goed, of als u zelf de schade had kunnen voorkomen of beperken (bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten), kunt u niet op vergoeding rekenen.
 3. Er is geen recht op een volledige vergoeding van geleden schade. Bepaalde zaken behoren namelijk tot de normale maatschappelijke ontwikkelingen. Vandaar dat 2% van de schade onder normaal maatschappelijk risico valt en dus niet wordt vergoed.

Let op!

 • Aan het indienen van een claim zijn kosten verbonden van maximaal € 500,-. Deze krijgt u terug als daadwerkelijk planschade is toegekend.
 • Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Dien tijdig uw verzoek in.

Gang van zaken

 1. Een verzoek om tegemoetkoming in de planschade moet u indienen bij het college van B&W. Het verzoek moet u indienen binnen 5 jaar na het van kracht worden van een planologische wijziging.
 2. Het college zal pas over uw verzoek beslissen als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd en dus onherroepelijk is vastgesteld.
 3. De gemeente heeft een procedureregeling tegemoetkoming planschade vastgesteld. Daarin is een termijn gesteld waarbinnen het college moet beslissen.
 4. Op grond van deze regeling zal het college het verzoek in handen leggen van een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie.
 5. Deze commissie stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan wordt door de commissie een verslag opgesteld.
 6. De commissie stelt een advies op.
 7. Het college beslist naar aanleiding van dit advies.
 8. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u bij het college een bezwaarschrift indienen.
 9. Tegen de beslissing van het college over uw bezwaarschrift kunt u beroep bij de rechtbank instellen.
 10. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 11. Mogelijk heeft u recht op een bijdrage in de door u gemaakte kosten van deskundige bijstand zoals bijvoorbeeld de kosten van een makelaar voor het taxeren van de (afgenomen) waarde van uw huis.

Meenemen

U kunt bij de gemeente Leiderdorp een aanvraagformulier voor planschade verkrijgen.

Kosten

500 euro

Achtergrond

 • Loopt het aantal klanten van uw winkel terug, omdat de gemeente de verkeerssituatie heeft gewijzigd? Wellicht heeft u recht op een tegemoetkoming in de planschade.
 • Een planologische maatregel kan een bestemmingsplan zijn maar ook een besluit waarbij ontheffing wordt verleend van het geldende bestemmingsplan.
 • Uitgangspunt bij de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding is een vergelijking van de rechtstoestand van de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) voor en na het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan of een andere planologische maatregel.
 • Het gaat niet om een onderlinge vergelijking tussen burgers in dezelfde omstandigheden, maar om de vraag of door wijziging van de planologische situatie een burger zwaarder wordt getroffen dan met de algemene sociale situatie in overeenstemming is.
 • Bij de vergelijking moet worden uitgegaan van een maximale invulling van het geldende plan. De schade moet rechtstreeks verband houden met de planologische maatregel. Het moet ook schade betreffen, waarvan het niet redelijk is om deze ten laste van de belanghebbende te laten.

Versnelling van de procedure

Het is mogelijk dat gemeenten in overleg met projectontwikkelaars van te voren bepalen of er sprake is van planschade, wat de kosten daarvan zijn en wie dat gaat betalen. Verwacht wordt dat hiermee de afhandeling sneller gaat en dat minder bezwaren worden ingediend tegen bouwplannen. De hoop is dat nieuwe bouwplannen minder vertraging oplopen.