Bestemmingsplan, inzage

Product informatie

Samenvatting

Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Bij de gemeente kunt u bestemmingsplannen inzien. Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden e.d.

Voorwaarden

Bij de aanschaf of huur van een woning is het van belang te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving?

Deze informatie kan u helpen bij de keuze voor een woning.

Gang van zaken

U kunt zich bij de gemeente melden om de papieren versie van het bestemmingsplan in te zien. Sommige bestemmingplannen zijn digitaal in te zien via de website www.leiderdorp.nl.

Kosten

0,25 euro per kopie A4

Achtergrond

Het bestemmingsplan is het enige plan met betrekking tot de ruimtelijke ordening, dat rechten en plichten vastlegt. Het plan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  1. Eén of meerdere kaarten.
  2. Voorschriften (heet nu: regels).
  3. Toelichting.