Bestemmingsplan, aanleg

Product informatie

Samenvatting

Als u een sloot op uw erf wilt dempen of uw terrein als opslagplaats wilt gebruiken, dan kan het zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Deze vergunning is nodig als het bestemmingsplan dit vereist voor werkzaamheden die niet als bouwen aan te merken zijn.

Voorwaarden

Wanneer niet verplicht?

Het bestemmingsplan omschrijft een vergunning is vereist. Niet voor elk uit te voeren werk behoeft u dus te beschikken over een omgevingsvergunning.

Wanneer wel verplicht?

Het bestemmingsplan eist altijd een omgevingsvergunning in gebieden die een bijzondere waarde hebben. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een natuurgebied.

Gang van zaken

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning toe gestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. Inhet besluit staat vermeld op welke wijze u dit kunt doen.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier bij de gemeente aan te vragen.

procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 proceduretypen er sprake zal zijn.

Meenemen

 1. Situatietekening.
 2. Volledige omschrijving van het uit te voeren werk.

Afhankelijk van de aanvraag kunnen er aanvullende gegevens worden gevraagd.

Kosten

€ 492,15 in behandeling nemen aanvraag

Aanvullende kosten indien er sprake is van strijdigheid bestemmingsplan (zie bestemmingsplan wijzigen)

Achtergrond

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Het plan bestaat minimaal uit een kaart met de verschillende bestemmingen. Vaak bevat het plan ook voorschriften met bebouwings- en gebruiksregels en een toelichting.

Hoe is het plan opgebouwd?

Soms is een bestemmingsplan globaal van karakter. In zo'n bestemmingsplan is bepaald dat de gemeente binnen bepaalde grenzen het bestemmingsplan uitwerkt of wijzigt. Bij de uitwerking gaat het om detaillering van het bestemmingsplan. In beginsel blijft de hoofdfunctie (zoals woondoeleinden) ongewijzigd en wordt deze uitgewerkt voor bijvoorbeeld diverse woningtypes (vrijstaand, aaneengesloten, gestapeld enzovoort). Bij wijzigingsplannen gaat het om wijziging van de functie, bijvoorbeeld van de bestemming bedrijven naar de bestemming wonen.

Wat is het buitengebied?

Het buitengebied is het gebied gelegen buiten de bebouwde kom. Veelal wordt hiermee bedoeld het agrarische (open) gedeelte van een gemeente. Het gebied geniet vaak bijzondere bescherming door allerlei planologische maatregelen. De gemeente zal in dit gebied op grond van specifieke planologische maatregelen geen nieuwbouw of bedrijfsactiviteiten plannen.

Tips

 1. Vraag een vergunning op tijd aan, zodat de procedure uw planning niet ophoudt.
 2. Bij meer complexe aanvragen met meerdere activiteiten is het mogelijk de activiteiten één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.

 3. Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.