Belastingen en heffingen, teruggave

Product informatie

Samenvatting

Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing, rioolheffing en (indien van toepassing) hondenbelasting (ten dele) terugkrijgen.

Voorwaarden

In sommige gevallen kan vermindering van (een deel van) één of meerdere heffingen worden verleend. De regels voor vermindering zijn voor elke heffing verschillend. In het item Gang van zaken zijn de regels verder uitgewerkt.

Gang van zaken

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Voor deze heffing wordt geen vermindering verleend. Daar staat tegenover dat na de verhuizing op het nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB wordt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de OZB verrekent met de nieuwe eigenaar. Vermindering van de aanslag OZB wordt wel verleend bij verlaging van de WOZ-waarde n.a.v. bezwaar.

Afvalstoffenheffing

Vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing wordt in de volgende gevallen verleend:

  • Bij vertrek van de belastingplichtige naar een andere gemeente;

  • Bij overlijden van de belastingplichtige

Vermindering van de aanslag wordt verleend voor de resterende volle maanden die in het belastingjaar overblijven.

Hondenbelasting

Vermindering van de aanslag hondenbelasting kan op verzoek van de belastingplichtige worden verleend in geval van overlijden, verkoop en/of weggeven van de hond. Na aangifte van overlijden, verkoop en/of weggeven van de hond wordt de aanslag verminderd voor de resterende volle maanden die in het belastingjaar overblijven.

Eveneens wordt vermindering verleend als de houder van de hond verhuisd naar een ander gemeente.

Rioolheffing

Vermindering van de aanslag rioolheffing vind plaats overeenkomstig de regels die voor vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing gelden.

Overige informatie

Voor alle genoemde heffingen geldt dat de vermindering door middel van een correctienota aan de belastingplichtige kenbaar wordt gemaakt. Hierin staat voor welke heffing(en) vermindering is verleend en of het te verminderen bedrag wordt verrekend of terugbetaald.