Belastingen en heffingen, teruggave

Product informatie

Samenvatting

Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en hondenbelasting (ten dele) terugkrijgen.

Voor teruggave van rioolheffing kunt u contact opnemen met Waterleidingbedrijf Oasen.

Voorwaarden

In sommige gevallen kan vermindering van (een deel van) één of meerdere heffingen worden verleend. De regels voor vermindering zijn voor elke heffing verschillend. In het item Gang van zaken zijn de regels verder uitgewerkt.

Gang van zaken

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Voor deze heffing wordt geen vermindering verleend. Daar staat tegenover dat na de verhuizing op het nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB wordt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de OZB verrekent met de nieuwe eigenaar. Vermindering van de aanslag OZB wordt wel verleend bij verlaging van de WOZ-waarde n.a.v. bezwaar.

Afvalstoffenheffing

Vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing wordt in de volgende gevallen verleend:

  • Bij vertrek van de belastingplichtige naar een andere gemeente;

  • Bij overlijden van de belastingplichtige;

  • Indien één of meerdere personen zich van het adres laten uitschrijven bij de BRP en daardoor het tarief voor afvalstoffenheffing veranderd.

Vermindering van de aanslag wordt verleend voor de resterende volle maanden die in het belastingjaar overblijven. In geval van vertrek en overlijden wordt de aanslag automatisch verminderd. Dit geldt niet voor een wijziging in het aantal personen. Bij vertrek van één of meer huisgenoten kunt u om vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing verzoeken door een bericht te sturen naar info@leiderdorp.nl. Vervolgens zal de aanslag gecorrigeerd worden.

Hondenbelasting

Vermindering van de aanslag hondenbelasting kan op verzoek van de belastingplichtige worden verleend in geval van overlijden, verkoop en/of weggeven van de hond. Na aangifte van overlijden, verkoop en/of weggeven van de hond wordt de aanslag verminderd voor de resterende volle maanden die in het belastingjaar overblijven.

Eveneens wordt vermindering verleend als de houder van de hond verhuisd naar een ander gemeente.

Rioolheffing

De rioolheffing wordt door waterleidingbedrijf Oasen tegelijk met de factuur voor het waterverbruik geïnd. Vermindering van de aanslag rioolheffing wordt automatisch verleend in geval van beëindiging van de diensten van het waterleidingbedrijf aan de belastingplichtige.

Overige informatie

Voor alle genoemde heffingen (uitgezonderd rioolheffing) geldt dat de vermindering door middel van een correctienota aan de belastingplichtige kenbaar wordt gemaakt. Hierin staat voor welke heffing(en) vermindering is verleend en of het te verminderen bedrag wordt verrekend of terugbetaald.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren