Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Product informatie

Samenvatting

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Er kan kwijtschelding worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de OZB en de hondenbelasting.

Voorwaarden

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Wanneer u vraagt om kwijtschelding dan worden uw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen.

Gang van zaken

Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij uw gemeente. U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen binnen 3 maanden na ontvangst van het gecombineerde aanslagbiljet. Meer informatie over gemeentelijke belastingen en kwijtschelding vindt u hier.

Meenemen

Gegevens over:

  1. De hoogte van uw inkomen.

  2. Het saldo en afschrift van de laatste 3 maanden van uw lopende rekening.

  3. Het saldo en afschrift van de laatste 3 maanden van uw spaarrekening.

  4. De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie.

  5. De eventuele huur- en zorgtoeslag.

  6. Uw leningen.

  7. Uw woonkosten.

  8. Uw auto.

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.

Lokale regelgeving