Bedrijfsinrichting veranderen

Product informatie

Samenvatting

Wanneer u in uw bedrijf de bedrijfsinrichting verandert, door aanpassing van bedrijfsprocessen en/of -activiteiten of door uitbreiding van bedrijvigheid, dan dient u dat aan de gemeente te melden.

Voorwaarden

De gemeentelijke milieuspecialist bepaalt aan de hand van de aard en de omvang van de verandering of de verandering aanleiding geeft tot (hernieuwde) vergunningaanvraag of dat met een melding kan worden volstaan.

Naast de milieuaspecten speelt de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer zal controleren of de omgevingsvergunning nodig is, dan wel moet worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer. Dit is het plan waarin staat hoe de brandweer bij brand moet optreden in uw inrichting.

Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde verandering van bedrijfsinrichting een (nieuwe) bouw- of aanlegvergunning vereist.

U kunt zelf online de aanvraag indienen via het afwegingsmodel op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Gang van zaken

De procedure van vergunningaanvraag of melding is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Vandaar dat u beter eerst contact kunt opnemen met de milieuspecialist van de gemeente.

Meenemen

  1. Bestaande milieuvergunning (indien van toepassing).
  2. Schriftelijke verklaring met daarin de voorgestelde veranderingen in de bedrijfsinrichting.

Tips

Kijk voor meer informatie over bedrijven in de regio op http://www.economie071.nl/

Digitale formulieren