Antenne(schotel), plaatsen

Product informatie

Samenvatting

Wilt u een antenne plaatsen? Dan kan dat meestal zonder vergunning.

Voorwaarden

Een schotelantenne mag nooit aan de voorgevel worden geplaatst.

Het plaatsen van een antenne is toegestaan zonder vergunning (vergunningvrij):

 1. Als het gebouw geen monumentaal pand is en als zodanig door de overheid erkend, of onderdeel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 2. Indien de antenne wordt geplaatst achter de voorgevelrooilijn.
 3. Bij een schotelantenne waarvan de doorsnede minder dan 2 meter is en de hoogte - met antennedrager - minder dan 3 meter is.
 4. Bij alle andersoortige antennes geldt dat de hoogte van de antenne met antennedrager, gemeten vanaf de voet - of indien deze is bevestigd aan de gevel - gemeten vanaf het punt waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist, minder is dan 5 meter;

Is de te plaatsen antenne niet vergunningvrij, dan moet u voor het plaatsen van de antenne een omgevingsvergunning aanvragen. Controleer of u vergunningplichtig bent via een vergunningcheck in het omgevingsloket dat u kunt vinden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Gang van zaken

Gehuurde woning

Huurt u een woning, dan moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. U heeft namelijk toestemming nodig van de verhuurder.

Appartementen

Heeft u een appartement of woont u in een flat, dan heeft u wellicht ook toestemming nodig van uw eigen Vereniging Van Eigenaren.

Vervolgprocedure

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig.
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen.

Afhandelingsprocedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 periodetypen er sprake zal zijn.

Meenemen

 1. Een bouwtekening.
 2. Een situatieschets.

Achtergrond

Wat is een antenne?

Onder een antenne wordt slechts verstaan de spriet of staaf bedoeld voor ontvangst. Ook de dwarsarmen op de spriet of staaf vallen onder het begrip antenne. De randapparatuur en de voet waarop de antenne geplaatst is, vallen niet onder het begrip antenne. De randapparatuur van de antenne kan dus toch vergunningsplichtig zijn, terwijl de rest van de antenne vergunningsvrij kan worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor schotelantennes.

Tips

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.