Afvalstoffenheffing

Product informatie

Samenvatting

Afvalstoffenheffing is een belasting die geheven wordt ter dekking van de kosten die het inzamelen en verwerken van huishuidelijke afvalstoffen en groente-, tuin- en fruitafval (GFT) met zich meebrengt. Ook de kosten van de Milieustraat, papier- en glasbakken worden uit de opbrengst betaald. De afvalstoffenheffing wordt jaarlijks bij alle belastingplichtigen d.m.v. een aanslagbiljet in rekening gebracht.

Voorwaarden

Iedereen die een perceel gebruikt waarvoor de gemeente verplicht is de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen moet afvalstoffenheffing betalen. Daarbij is niet van belang of u daadwerkelijk huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling en verwerking aanbiedt.

Gang van zaken

Belastingplicht

De belastingplicht wordt jaarlijks op 1 januari bepaald. Aanwijzing van de belastingplichtige vindt plaats op basis van beleidsregels. Voor nieuwe inwoners geldt dat de belastingplicht ingaat op de eerste dag van de maand na inschrijving op het adres bij de Basisregistratie Personen (BRP). De hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden dat in de BRP is geregistreerd. Meer informatie over de tarieven van de afvalstoffenheffing vindt onder het item Kosten. Voor bedrijven die gebruik maken van de door de gemeente geleverde diensten worden reinigingsrechten in rekening gebracht, daarvoor is een apart tarief opgenomen.

Vermindering

In een aantal gevallen kan vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing worden verleend. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het item Belastingen en heffingen, teruggave.

Kwijtschelding

Niet iedereen is voldoende financieel draagkrachtig om de aanslag afvalstoffenheffing te kunnen betalen. In dat geval kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het item Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de aanslag dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar aantekenen. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. In uw bezwaarschrift moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

  • uw naam en adres;

  • het aanslagnummer;

  • de belastingsoort waartegen uw bezwaar zich richt;

  • de reden van uw bezwaar (motivering);

  • uw handtekening (i.v.m. de rechtsgeldigheid);

De Heffingsambtenaar bevestigd schriftelijk de ontvangst van uw bezwaarschrift. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op het WOZ-portaal.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Indien gewenst kunt u schriftelijk om uitstel van betaling van het betwistte bedrag verzoeken. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het item Belastingen, betalingsregeling.

Kosten

2019

2018

2017

eenpersoonshuishouden

€ 256,38

€ 250,13

€ 235,60

tweepersoonshuishouden

€ 336,53

€ 328,33

€ 309,25

meerpersoonshuishouden

€ 359,19

€ 350,43

€ 330,07

Achtergrond

Belastingverordening en BRP

De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de gemeentelijke verordening. Als de hoogte van de aanslag afhankelijk is van het aantal personen binnen een huishouden, wordt hiervoor het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen geraadpleegd (BRP). Het is daarom van belang dat u zich altijd bij de gemeente laat inschrijven op het adres waar u woont.

Landelijke wetten